13. De Verenigde Oostindische Compagnie 
Op 2 april 1595 vertrokken de drie koopvaarders Mauritius, Hollandia en Amsterdam en het kleine jacht Duyfken vanaf Texel naar ‘de Oost’. Slechts drie van de vier schepen en 87 van de 249 bemanningsleden zouden in augustus 1597 terugkeren, met bovendien een geringe opbrengst. Toch werd met deze ‘eerste Nederlandse schipvaart’ naar Azië de handelsroute naar de Oost geopend. Als snel zouden de kooplieden van Zeeland en Holland met hun zwaar bewapende koopvaarders de Portugezen en de Engelsen overtroeven. Rijk beladen met koloniale waar, zoals peper en nootmuskaat, keerden hun schepen terug.

Om de onderlinge concurrentie in te dammen, nam Johan van Oldenbarnevelt het initiatief tot de oprichting van de Verenigde Oostindische Compagnie. Op 20 maart 1602 verkreeg de VOC het Nederlandse monopolie op alle handel in de Aziatische wateren vanaf Kaap de Goede Hoop. In naam van de Republiek mocht de compagnie verdragen sluiten, oorlogen voeren en veroverde gebieden besturen. De VOC ontwikkelde zich tot een geduchte macht.

In 1619 veroverde Jan Pieterszoon Coen de stad Jayakarta en stichtte er Batavia. Vervolgens werden delen van Java bezet, werden Ambon en Ternate in de Molukken onderworpen en werd de bevolking gedwongen om specerijen te verbouwen. Ook elders in Azië kreeg de VOC met overreding of geweld voet aan de grond. Er werden forten gebouwd in Zuid-Afrika, India, in Ceylon (Sri Lanka) en Makassar. China werd aangedaan, en toen de Shogun van Japan in 1641 zijn land sloot voor buitenlanders, kreeg de VOC als enige toestemming om vanaf het eilandje Decima bij Nagasaki handel te blijven drijven.

Zo vulde de VOC niet alleen de Nederlandse pakhuizen met koloniale waar en de huizen van de burgers met curiosa uit een vreemde wereld, maar speelde zij ook een belangrijke handelsrol binnen Azië. Textiel, specerijen, koffie, thee, tabak, opium, tropische houtsoorten, ijzer, koper, zilver, goud, porselein, verfstoffen, schelpen – een eindeloze variatie aan goederen werd op de Oost-Indiëvaarders vervoerd. In 1799, in de Franse tijd, werd de VOC opgeheven. Vandaag de dag worden de archieven van de VOC beschouwd als werelderfgoed. Ze zijn een belangrijke bron voor de kennis van twee eeuwen Aziatisch-Europese geschiedenis.


Non-fictie


Tonio Andrade, De val van Formosa : hoe een Chinese krijgsheer de VOC versloeg
Franeker : Van Wijnen, 2015. Vertaling van : Lost Colony : the Untold Story of China's First Great Victory over the West. Vertaling: Tristan Mostert.
ISBN: 978-90-5194-476-1.
Geschiedenis van de verovering in 1662 van het door de Nederlanders beheerste Taiwan door Chinese troepen onder leiding van generaal Koxinga, een van de kleurrijkste figuren uit de geschiedenis.

Leo Akveld en Els M. Jacobs (redactie), De kleurrijke wereld van de VOC : nationaal jubileumboek VOC, 1602-2002
Bussum [etc.] : THOTH [etc.], 2002.
ISBN: 90-6868-301-2.
Rijk geïllustreerd jubileumboek over de VOC, waarin onder meer wordt ingegaan op de oprichting, de invloed op het dagelijks leven in Nederland en Europa, de activiteiten in Azië en de concurrenten, zoals de Engelse, Deense en Zweedse Oost-Indische compagnieën.

Aad van Amstel, Barbaren, rebellen en mandarijnen : De VOC in de slag met China in de Gouden Eeuw
Amsterdam : Thoeris, 2011.
ISBN: 978-90-72219-65-7.
Het streven van de VOC om in de zeventiende eeuw vaste voet aan de grond te krijgen in China vergde zowel in geld als in mensenlevens enorme investeringen.

Dirk Jan Barreveld, Tegen de heeren van de VOC : Isaac Le Maire en de ontdekking van Kaap Hoorn
Den Haag : Sdu Uitgevers, 2002.
ISBN: 90-12-09476-3.
Journaal van de reis die Jacques Le Maire in 1615 met twee schepen maakte en waarbij hij Kaap Hoorn ontdekte. Hij ondernam de tocht om een andere route naar Indië te vinden waardoor zijn vader, de Amsterdamse koopman Isaäc Le Maire, het octrooi van de VOC zou kunnen ondergraven.

Albert van den Belt, Het VOC-bedrijf op Ceylon : een voorname vestiging van de Oos-Indische Compagnie in de 18de eeuw
Zutphen : Walburg Pers, 2008.
ISBN: 90-5730-534-8.
Aan de hand van archiefgegevens in Den Haag en Colombo onderzoekt de auteur een aantal aspecten van de bedrijfsvoering van de VOC in Ceylon, het huidige Sri Lanka, in de achttiende eeuw.

Michael Breet, Strijd om de VOC-miljoenen : slag in de haven van het Noorse Bergen, 12 augustus 1665
Zutphen : Walburg Pers, 2007.
ISBN: 978-90-5730-468-2.
Verslag van de overwinning die een uit de Oost teruggekeerde VOC-vloot die zich na het uitbreken van de Tweede Engelse Oorlog schuilhield in de haven van het Noorse Bergen, in augustus 1665 behaalde op een Engels eskader.

Jaap R. Bruijn, Schippers van de VOC in de achttiende eeuw aan de wal en op zee
Amsterdam : De Bataafsche Leeuw, 2008.
ISBN: 978-90-6707-630-2.
Studie over de schippers van de VOC in de achttiende eeuw, waarbij het zowel gaat om hun sociale achtergrond en leef- en woonomgeving aan de wal als om hun feitelijke carrière in dienst van de VOC.

Jacobus Canter Visscher, Mallabaarse brieven : de brieven van de Friese predikant Jacobus Canter Visscher (1717-1723)
Zutphen : Walburg Pers, 2008. Hertaling: Bauke van der Pol.
ISBN: 90-5730-572-0.
Brieven uit de jaren 1717-1723 van een predikant in dienst van de Verenigde Oost-Indische Compagnie over land, volk, geschiedenis en cultuur van Malabar in het zuiden van India.

Mike Dash, De ondergang van de Batavia : het ware verhaal
Amsterdam : De Arbeiderspers, 2003. 6e dr. Vertaling van Batavia's Graveyard (2002). Vertaling: Tinke Davids.
ISBN: 90-295-1408-6.
Historische studie van de muiterij op en de gruwelijke gebeurtenissen na de schipbreuk van de Oostindiëvaarder 'Batavia' op de rotsen van West-Australië in 1629.

Klaas Doornbos, Schipbreuk in Oman : de overlevingstocht van 30 drenkelingen van 't VOC-schip Amstelveen door de woestijn van Zuid-Arabië, 1763 : gebaseerd op het journaal van Cornelis Eyks
Amsterdam : Amsterdam University Press, 2014.
ISBN: 978-90-896479-1-7.
De zeelieden die de schipbreuk van het VOC-schip Amstelveen op de zuidkust van Oman in 1763 oveleefden, bereikten na een voettocht van honderden kilometers de bewoonde wereld. De derde stuurman, Cornelis Eyks, schreef daarover het journaal waarop dit boek is gebaseerd.

Maurits Ebben, Henk den Heijer en Joost Schokkenbroek (redactie), Alle streken van het kompas : maritieme geschiedenis in Nederland
Zutphen : Walburg Pers, 2010.
ISBN: 978-90-5730-662-4.
Bundel met zeventien artikelen over facetten van de Nederlandse zeevaart in de periode van de zestiende tot en met de negentiende eeuw, zoals de kaapvaart, de walvisvaart, de slavenhandel en de vaart op Oost- en West-Indië.

Femme S. Gaastra, Geschiedenis van de VOC : opkomst, bloei en ondergang
Zutphen : Walburg Pers, 2011. 11e dr. 1ste dr.: 1982.
ISBN: 978-90-5730-837-6.
De geschiedenis van de Verenigde Oost-Indische Compagnie, in het bijzonder de sociaal-economische aspecten, vanaf de oprichting in 1602 tot aan de ondergang aan het einde van de achttiende eeuw.

Roelof van Gelder, Naporra’s omweg : het leven van een VOC-matroos (1731-1793)
Amsterdam : Olympus, 2009. 4e dr. 1ste dr.: 2003.
ISBN: 978-90-467-0265-9.
Biografie van de Pruis Georg Naporra die in dienst van de VOC naar Azië reisde. Na vier slopende jaren keerde hij terug naar Europa en zette er zijn ervaringen op papier.

Isaak de Graaf, Atlas Isaak de Graaf/Atlas Amsterdam
Voorburg [etc.] : Asia Maior/Atlas Maior [etc.], 2006. Grote atlas van de Verenigde Oost-Indische Compagnie = Comprehensive atlas of the Dutch United East India Company.
ISBN: 978-90-74861-26-7.
Facsimile-uitgave van omstreeks 1700 vervaardigde manuscriptkaarten van het handelsgebied van de Verenigde Oost-Indische Compagnie in Afrika en Azië.

Carolus van der Haeghe, De avonturen van een VOC-soldaat : het dagboek van Carolus Van der Haeghe 1699-1705
Zutphen : Walburg Pers, 2009. 3e dr. 1ste dr.: 1994.
ISBN: 978-90-5730-194-0.
Dagboek van een Vlaamse VOC-soldaat die, nadat hij in Batavia is gedeserteerd, tal van avonturen beleeft, tot in Japan, waar hij door de Compagnie wordt achterhaald.

Frans Jansz van der Heiden, Schipbreuk in Bengalen
Emmen : Lanasta, 2006. Bezorging: Okke de Jong.
ISBN: 90-8616-013-1.
Persoonlijk verslag van een zeventiende-eeuwse matroos van de VOC over een schipbreuk in oktober 1661 die hij ternauwernood overleefde en de ontberingen en gevaren die hij vervolgens moest doorstaan.

Henk den Heijer, De VOC en de Beurs / The VOC and the Exchange
Amsterdam : Amsterdam University Press, 2002.
ISBN: 978-90-5260-051-2.
Vanwege de actieve handel die begin zeventiende eeuw al snel ontstond in de aandelen (actiën) van de VOC geldt de Amsterdamse beurs als oudste aandelenbeurs ter wereld.

Daniëlle van den Heuvel, 'Bij uijtlandigheijt van haar man': echtgenotes van VOC-zeelieden, aangemonsterd voor de kamer Enkhuizen (1700-1750)
Amsterdam : Aksant, 2005.
ISBN: 90-5260-156-9.
Ondanks hun heikele financiële positie wisten veel vrouwen in Enkhuizen die getrouwd waren met zeelieden in dienst van de VOC, in de periode 1700-1750 toch rond te komen.

John ter Horst, Muskietengat : een vergeten geschiedenis van de VOC in Cambodja
Amsterdam : Atlas Contact, 2014.
ISBN: 978-90-450-2401-1.
Van 1601 tot 1666 heeft de VOC meerdere malen geprobeerd in Zuidoost-Azie een handelsmonopolie in hertenvellen te bemachtigen, waardoor Hollanders later tot de gehate groep imperialisten zouden gaan behoren.

Michel Ketelaars, Compagniesdochters : vrouwen en de VOC (1602-1795)
Amsterdam: Balans, 2014.
ISBN: 978-94-600-3690-3.
Afrekening met het klassieke beeld van de VOC als een mannenbolwerk door de beschrijving van de levens van vrouwen die op velerlei manieren actief deelnamen aan het reilen en zeilen van de Compagnie in de zeventiende en achttiende eeuw.

Herman Ketting, Fluitschepen voor de VOC : balanceren tussen oncostelijckheijt en duursaemheijt
Zaltbommel : Aprilis, 2006.
ISBN: 90-5994-141-1.
Opkomst, roem en ondergang van het Fluitschip, het eerste in serie gebouwde schip onder zeil, dat tussen 1660 en 1690 zo populair was bij de VOC dat het op de eigen werven van de Compagnie werd gebouwd.

Herman Ketting, Leven, werk en rebellie aan boord van Oost-Indiëvaarders (1595-±1650)
Amsterdam : Het Spinhuis, 2005. Herdr. 1ste dr.: 2002.
ISBN: 90-5589-258-0.
Aan de hand van reisjournalen, archiefstukken en studies beschrijft de auteur vanuit een antropologische invalshoek de dagelijkse gang van zaken aan boord van Oost-Indiëvaarders in de zeventiende en achttiende eeuw.

Gerrit Knaap, Kruidnagelen en christenen : de Verenigde Oost-Indische Compagnie en de bevolking van Ambon 1656-1696
Leiden : KITLV Uitgeverij, 2004. 2e dr. 1sre dr.: 1987.
ISBN: 90-6718-213-3.
De invloed van de VOC op de samenleving en de cultuur van het Molukse gewest Ambon in de tweede helft van de zeventiende eeuw.

Gerrit Knaap en Ger Teitler (redactie), De Verenigde Oost-Indische Compagnie : tussen oorlog en diplomatie
Leiden : KITLV Uitgeverij, 2002.
ISBN: 90-6718-173-0.
Bijdragen aan een wetenschappelijk congres dat handelde over de wijze waarop de VOC haar handelsbelangen binnen Azië trachtte veilig te stellen tegenover inheemse en Europese concurrenten.

Ben Koolen, VOC & onderwijs : een inventarisatie
Assen : Boekwinkeltjes, 2011.
ISBN: 978-90-8748-008-0.
Overzicht van de activiteiten van de Verenigde Oost-Indische Compagnie op het gebied van basis- en voortgezet onderwijs en uiteenlopende beroepsopleidingen in de door haar beheerste gebieden in Afrika en Azië.

J.P. de Korte, VOC : de jaarlijkse financiële verantwoording in de VOC
Amsterdam : Aksant, 2011.
ISBN: 978-90-247-2108-5.
Overzicht van de financiële ontwikkeling van de VOC vanaf het begin tot het einde.

Jan Kuipers, De VOC : een multinational onder zeil, 1602-1799
Zutphen : Walburg Pers, 2014.
ISBN: 978-90-5730-985-4.
Panoramisch beeld van de ‘Edele compagnie’ dat licht werpt op de veelsoortige handelsgebieden tussen Kaap de Goede Hoop en Japan, het leven in Batavia, op zee en thuis in Nederland, en op een stoet kleurrijke personen, van Jan Pietersz Coen tot Kapitein Jonker.

J. Thomas Lindblad en Alicia Schrikker (redactie), Het verre gezicht : politieke en culturele relaties tussen Nederland en Azië, Afrika en Amerika : opstellen aangeboden aan prof.dr. Leonard Blussé
Franeker : Van Wijnen, 2011.
ISBN: 978-90-5194-422-8.
Feestbundel ter gelegenheid van het afscheid van Leonard Blussé als hoogleraar, met onder meer essays over de eerste jaren van de VOC op Ceylon en het lot van VOC-dienaren op dat eiland na de Britse overname en over de Chinese oorlog in Batavia in 1740.

Elsbeth Locher-Scholten en Peter Rietbergen (redactie), Hof en handel : Aziatische vorsten en de VOC 1620-1720 : opgedragen aan Jurrien van Goor
Leiden : KITLV Uitgeverij, 2004.
ISBN: 90-6718-231-1.
Aan Jurrien van Goor aangeboden bundel met twaalf artikelen over de sterk uiteenlopende relaties tussen de VOC en de lokale machthebbers op de gehele Aziatische werkvloer, van Perzië tot Japan.

Cornelis Matelief, Machtsstrijd om Malakka : de reis van VOC-admiraal Cornelis Cornelisz. Matelief naar Oost-Azië, 1605-1608
Zutphen : Walburg Pers, 2013. Bezorging: Leo Akveld.
ISBN: 978-90-5730-942-7.
Teksteditie van het 17e-eeuwse reisjournaal van Cornelis Matelief die in 1602 één van de oprichters was van de Rotterdamse Kamer van de Verenigde Oost-Indische Compagnie en in mei 1605 als admiraal van een vloot van elf schepen vertrok naar Azië om er de Spaans-Portugese vijand zoveel mogelijk schade toe te brengen.

Perry Moree en Piet van Sterkenburg (berzorging), Verdrinken zonder water : de memoires van VOC-matroos Jan Ambrosius Hoorn, 1758-1778
Zutphen : Walburg Pers, 2014. (Historiae Maritimae Fontes ; 1).
ISBN: 978-90-821198-0-0.
De memoires van Jan Ambrosius Hoorn die op zijn zeventiende, zonder medeweten van zijn ouders, in 1758 aanmonsterde op het VOC-schip Leiden voor de reis naar Azië en die na grimmige avonturen en allerlei baantjes in 1778 als een welgesteld man naar de Republiek terugkeerde.

Ruud Paesie, Het VOC-fluitschip Stavenisse en de ontdekking van Terra Natal
Amsterdam : De Bataafsche Leeuw, 2002.
ISBN: 90-6707-537-X.
Historische detailstudie over de schipbreuk van een Oost-Indiëvaarder die in 1686 strandde op de Zuid-Afrikaanse oostkust. De verhalen van de overlevenden die als eerste blanken dit deel van Afrika zagen, leidden tot de vestiging van een handelspost in het huidige Maputo.

Ruud Paesie, Zeeuwse kaarten voor de VOC : het kaartenmakersbedrijf van de Kamer Zeeland in de 17de en 18de eeuw
Zutphen : Walburg Pers, 2010.
ISBN: 978-90-5730-678-5.
Behalve in Amsterdam en Batavia werden ook in Middelburg zeekaarten voor de VOC vervaardigd. Net als bij de bekende Amsterdamse familie Blaeu was met Arent Roggeveen, zijn zoon Johan Roggeveen en diens stiefzoon Abraham Anias ook in Zeeland sprake van een familiebedrijf.

Marion Peters, In steen geschreven : leven en sterven van VOC-dienaren op de kust van Coromandel in India
Amsterdam : Stichting Historisch Onderzoek in Woord en Beeld, 2002. Foto’s: Ferry André de la Porte.
ISBN: 90-76314-95-0.
Speurtocht naar de sporen die de inwoners van de handelsvestigingen van de VOC hebben nagelaten op de kust van Coromandel, een gebied dat nu globaal de deelstaten Andhra Pradesh en Tamil Nadu in India omvat.

Maarten Prak (redactie), Nederland in de zeventiende en achttiende eeuw
Amsterdam : Bert Bakker, 2006.
ISBN: 978-90-351-2990-0.
Dit tweede van de vier delen van Plaatsen van herinnering bevat twee bijdragen over de VOC: ‘Lelystad: Bataviawerf : Maritieme mogendheid’ van Femme Gaastra en ‘Ambon: vesting Amsterdam : specerijen uit de Indische archipel’ van Gerrit Knaap.

L.P. van Putten, W. van den Eelaart, R.H.J. Egeter van Kuyk, Koopman en diplomaat : gouverneurs en directeuren van Ceylon 1640-1796
Rotterdam : Guijs, 2006. Gouverneurs overzee ; 3.
ISBN: 90-6734-471-0.
Geschiedenis van Ceylon/Sri Lanka als Nederlandse kolonie onder het bewind van de Verenigde Oost-Indische Compagnie.

Redactie Noordhoff Atlasproducties, De Bosatlas van de geschiedenis van Nederland
Groningen : Noordhoff Atlasproducties, 2011.
ISBN: 978-90-01-12094-8.
In 14 hoofdstukken met meer dan 1.500 kaarten geeft de atlas de vaderlandse geschiedenis een ruimtelijke dimensie. Niet alleen politieke, sociaal-economische en religieuze thema's komen aan bod, maar ook historische cartografie, landschapsgeschiedenis en cultureel erfgoed. Over de VOC gaat het in de pagina’s 236 tot en met 239.

P.J. Rietbergen, de Verenigde Oost-Indische Compagnie, 1602-1795 : 's werelds eerste multinational tussen commercie en cultuur
Amersfoort : Bekking & Blitz, 2012. (Miniaturen reeks ; 52).
ISBN : 978-90-6109-426-5.
De Verenigde Oost-Indische Compagnie (1602-1795), de eerste multinational, maakte Nederland tweehonderd jaar lang tot een van Europa's machtigste staten. De VOC droeg echter evenzeer bij aan het vergaren van informatie en het verspreiden van kennis over de vele Aziatische staten, volken, religies en beschavingen.

Vibeke Roeper en Roelof van Gelder (samenstelling), In dienst van de Compagnie : leven bij de VOC in honderd getuigenissen (1602-1799)
Amsterdam : Athenaeum – Polak & Van Gennep, 2002.
ISBN: 90-253-4681-2.
Honderd fragmenten uit nagelaten brieven, memoires en reisverslagen, zowel in druk verschenen als overgeleverd in handschrift, geven een kleurrijk beeld van allerlei aspecten die waren verbonden aan het dagelijks leven in dienst van de VOC.

Matthias van Rossum, Kleurrijke tragiek : de geschiedenis van slavernij in Azië onder de VOC
Hilversum : Verloren, 2015. (Zeven Provincien Reeks ; 35)
ISBN: 978-90-870451-7-3.
Overzicht van de slavenhandel en de slavernij onder de Verenigde Oost-Indische Compagnie in Afrika en Azië in de zeventiende en achttiende eeuw.

Harm Stevens, De VOC in bedrijf : 1602-1799
Zutphen : Walburg Pers, 1998.
ISBN: 90-5730-007-9.
Korte artikelen over verschillende aspecten van de geschiedenis van de Verenigde Oost-Indische Compagnie aan de hand van voorwerpen uit het Rijksmuseum die met de VOC in verband staan.

Math Verstegen, De Indische Zeeherberg : de stichting van Zuid-Afrika door de VOC
Zaltbommel : Europese Bibliotheek, 2001.
ISBN: 90-288-2680-7.
Beschrijving van de eerste vijftig jaar van de door Jan van Riebeeck in 1651 gestichte VOC-vestiging aan de zuidpunt van Afrika.

Carolijn Visser, Buigend bamboe
Amsterdam : Augustus, 2005. 23e dr. 1ste dr.: 1990.
ISBN: 90-457-0024-7.
Verslag van een tweetal reizen door China in 1988 en mei/juni 1989 in het spoor van Johan Nieuhoff die in opdracht van de VOC in de jaren 1655-'57 naar Peking reisde.

Carla van Wamelen, Family life onder de VOC : een handelscompagnie in huwelijks- en gezinszaken
Hilversum : Verloren, 2014.
ISBN: 978-90-870449-4-7.
Wetenschappelijke studie over het familie- en huwelijksrecht onder de Verenigde Oost-Indische Compagnie in het 17e en 18e-eeuwse Oost-Indië.

Wim Wennekens, Gouden handel : de eerste Nederlanders overzee, en wat zij daar haalden
Amsterdam : Olympus, 2007. 4e dr. 1ste dr.: 1996.
ISBN: 978-90-467-0129-4.
Puttend uit reisverslagen en koopmansboeken geeft de auteur een beeld van de onbevangen handelsgeest en de enorme warenkennis waarmee Nederlandse kooplieden in de zestiende en zeventiende eeuw continenten openlegden op zoek naar lucratieve handelswaar.

Menno Witteveen, Antonio van Diemen : de opkomst van de VOC in Azië
Amsterdam : Pallas Publications [etc.], 2011.
ISBN: 978-90-8555-046-4.
Op basis van de biografie van Anonio van Diemen (1593-1645), de uit Culemborg afkomstige koopman en VOC-dienaar die van 1636 tot 1645 gouverneur-generaal van Nederlands-Indië was, wordt het verhaal verteld van de opkomst van de VOC in Azië.

Menno Witteveen, Een onderneming van landsbelang : de oprichting van de Verenigde Oost-Indische Compagnie in 1602
Amsterdam : Amsterdam University Press Salomé, 2002.
ISBN: 90-5356-587-6.
Beschrijving van de oprichting van de Verenigde Oost-Indische Compagnie in 1602 vanuit een economisch perspectief.

Romans


Peter Blanker, Als de ratten het spek uitvreten : het verhaal van de schipbreuk van Oost-Indiëvaarder de Lastdrager
Maassluis : Compaan, 2009.
ISBN: 978-94-9037470-9.
Als De Lastdrager, een schip van de VOC, in 1653 bij de riffen van Bluemull Sound op de Shetland eilanden vergaat, is de 18-jarige zilversmid Jan Camphuys een van de 26 overlevenden.

Peter Fitzsimons, Batavia : het waargebeurde, avontuurlijke verhaal van de ondergang van het VOC-schip Batavia in 1629
Uithoorn : Karakter Uitgevers, 2012. Vertaling van Batvaia (2011). Vertaling: Frank van der Knoop.
ISBN: 978-90-452-0193-1.
Het waargebeurde verhaal van de ondergang van de Batavia, het grootste koopvaardijschip van de Verenigde Oost-Indische Compagnie, voor de kust van Australië in 1629.

Simon Leys, De schipbreuk van de Batavia ; gevolgd door Prosper
Amsterdam [etc.] : Atlas, 2006.
ISBN: 90-450-0598-0.
Beknopt verslag van het vergaan van de Oostindiëvaarder 'Batavia' aan de westkust van Australië in 1629, gevolgd door een autobiografisch relaas over de jeugdervaringen van de schrijver aan boord van een van de laatste zeilende Bretonse vissersschepen.

David Mitchell, De niet verhoorde gebeden van Jacob de Zoet
Amsterdam : Ailantus, 2011. Herdr. Vertaling van The Thousand Autumns of Jacob de Zoet (2010). Vertaling: Niek Miedema en Harm Damsma.
ISBN: 978-90-8953-081-3.
Een nieuwe ambtenaar van de VOC arriveert op Desima, een eilandje voor de kust van Nagasaki en de enige plaats waar contact met Japan mogelijk is, om er onderzoek te verrichten naar fraude met VOC-eigendommen.

Joyce Tulkens, Jan Pieterszoon Coen : de bedwinger van Indië
Kampen : Kok Omniboek, 2007.
ISBN: 978-90-5977-197-0.
Het levensverhaal van Jan Pieterszoon Coen (1587-1629) die in dienst van de VOC in Indië opklom tot de hoogste post van gouverneur-generaal en met veel geweld de inheemse bevolking onderwierp.

Leo van der Zalm, Backers branie, of Een VOC-oorlog in Zuid-India
Amsterdam : In de Knipscheer, 1998.
ISBN: 90-6265-451-7.
Twee episoden uit het leven van Cornelis van Meeteren die als tolk de VOC diende tijdens veldtochten in Zuid-India in de eerste helft van de achttiende eeuw.

Naar de overzichtspagina

Auteursjubilea

Agenda

Film

 • Er zijn voor vandaag geen films aangemeld

Video's & Podcasts

 • Maria Barnas

  Podcast van Erik Jan Harmens met Maria Barnas over haar in januari verschenen roman Altijd Augustus

  Opname: 12-04-2017
  Erik Jan Harmens
 • Kluun

  Podcast van Erik Jan Harmens met Kluun over zijn roman DJ

  Opname: 31-03-2017
  Erik Jan Harmens
 • Ronald Snijders

  Podcast van Erik Jan Harmens met Ronald Snijders over diens gedichtenverzameling Kopdichtbundel.

  Opname: 13-03-2017
  Erik Jan Harmens

Meer video's & podcasts

Canon van de Nederlandse geschiedenis

 • 1. Hunebedden
 • 2. De Romeinse Limes
 • 3. Willibrord
 • 4. Karel de Grote
 • 5. Hebban olla vogala
 • 6. Floris V
 • 7. De Hanze
 • 8. Erasmus
 • 9. Karel V
 • 10. De Beeldenstorm
 • 11. Willem van Oranje
 • 12. De Republiek
 • 13. De Verenigde Oostindische Compagnie
 • 14. De Beemster
 • 15. De grachtengordel
 • 16. Hugo de Groot
 • 17. De Statenbijbel
 • 18. Rembrandt
 • 19. De Atlas Major van Blaeu
 • 20. Michiel de Ruyter
 • 21. Christiaan Huygens
 • 22. Spinoza
 • 23. Slavernij
 • 24. Buitenhuizen
 • 25. Eise Eisinga
 • 26. De patriotten
 • 27. Napoleon Bonaparte
 • 28. Koning Willem I
 • 29. De eerste spoorlijn
 • 30. De Grondwet
 • 31. Max Havelaar
 • 32. Verzet tegen kinderarbeid
 • 33. Vincent van Gogh
 • 34. Aletta Jacobs
 • 35. De Eerste Wereldoorlog
 • 36. De Stijl
 • 37. De crisisjaren
 • 38. De Tweede Wereldoorlog
 • 39. Anne Frank / Jodenvervolging
 • 40. Indonesië 1945-1949
 • 41. Willem Drees
 • 42. De watersnood
 • 43. De televisie
 • 44. Haven van Rotterdam
 • 45. Annie M.G. Schmidt
 • 46. Suriname en de Nederlandse Antillen vanaf 1945
 • 47. Srebrenica
 • 48. Veelkleurig Nederland
 • 49. De gasbel
 • 50. Europa
 • 1. Hunebedden

  1. Hunebedden

  Circa 4.000 tot 3.000 v.Chr.
  Hunebedden zijn door mensenhanden geordende steenformaties die dienden als begraafplaats. In Drenthe zijn er ruim vijftig bewaard gebleven.

  Bekijk details
 • 2. De Romeinse Limes

  2. De Romeinse Limes

  47-ca. 400.
  Bij het begin van onze jaartelling vormde de Rijn, die van Xanten via Utrecht en Alphen aan den Rijn naar Katwijk stroomde, de Limes, de grens van het Romeinse rijk.

  Bekijk details
 • 3. Willibrord

  3. Willibrord

  658-739.
  De Engels monnik Willibrord kwam in 690 aan land bij de monding van de Rijn om zich in te zetten voor de verspreiding van het christendom in het land van de Friezen.

  Bekijk details
 • 4. Karel de Grote

  4. Karel de Grote

  724-814.
  Karel de Grote, op kerstdag van het jaar 800 door de paus tot keizer over het Westen gekroond, had het Frankische rijk zo weten uit te breiden dat het grote delen van het huidige Europa omvatte, waaronder de latere Nederlanden.

  Bekijk details
 • 5. Hebban olla vogala

  5. Hebban olla vogala

  Omstreeks 1100.
  Om zijn ganzenveer te scherpen krabbelde een Vlaamse monnik omstreeks het jaar 1100 een paar zinnen neer uit een liefdesliedje. Het is de oudst bewaarde tekst in het Nederlands.

  Bekijk details
 • 6. Floris V

  6. Floris V

  1254-1296.
  Floris V was de graaf die in de dertiende eeuw het machtsgebied van Holland aanzienlijk wist uit te breiden, tot drie van zijn vazallen zich tegen hem keerden.

  Bekijk details
 • 7. De Hanze

  7. De Hanze

  1356-ca. 1450
  Door het Hanzeverbond tussen steden in Nederland, België, de Baltische Staten, Noorwegen en Polen waren Zutphen, Deventer, Tiel, Kampen, Zwolle en meer steden in het oosten van het land van de twaalfde tot de zestiende eeuw welvarende handelscentra.

  Bekijk details
 • 8. Erasmus

  8. Erasmus

  1469?-1536
  Naast etiquetteboeken, vorstenspiegels, samenspraken en traktaten die heersers en burgers moesten opvoeden tot wijze christenen, publiceerde Erasmus onder meer Adagia, een verzameling klassieke spreekwoorden, en de satire Lof der zotheid.

  Bekijk details
 • 9. Karel V

  9. Karel V

  1500-1558.
  Zo groot was het rijk waarover Karel V heerste dat de zon er letterlijk nooit onderging. Tot dat rijk behoorden de Nederlanden, die hij tot een bestuurlijke eenheid probeerde te smeden.

  Bekijk details
 • 10. De Beeldenstorm

  10. De Beeldenstorm

  1566.
  Dit was het wonderjaar waarin edellieden die zich geuzen noemden, zich steeds openlijker tegen het landsbestuur keerden en waarin in de hele Nederlanden kerken en kloosters werden geplunderd en ontdaan van hun katholieke symbolen.

  Bekijk details
 • 11. Willem van Oranje

  11. Willem van Oranje

  1533-1584.
  Willem van Oranje was een ambitieuze edelman die min of meer zijns ondanks uitgroeide tot een rebel en later werd vereerd als de ‘vader des vaderlands’, als de grondlegger van een nieuwe Nederlandse staat.

  Bekijk details
 • 12. De Republiek

  12. De Republiek

  1588-1795
  Na de oorlog waren de Nederlanden uiteengevallen in de zuidelijke Spaanse Nederlanden en de noordelijke Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. In het vroegmoderne Europa was een republiek een uitzondering.

  Bekijk details
 • 13. De Verenigde Oostindische Compagnie

  13. De Verenigde Oostindische Compagnie

  1602-1799
  De Verenigde Oostindische Compagnie had het Nederlandse monopolie op de handel in de Aziatische wateren en mocht oorlogen voeren, verdragen sluiten en gebieden besturen. Zo ontwikkelde de VOC zich tot een geduchte macht.

  Bekijk details
 • 14. De Beemster

  14. De Beemster

  1612
  Nadat met 43 windmolens de Beemster was drooggelegd, werd in 1612 met de inrichting van de polder begonnen. Aan het strak geometrische patroon waarvan werd uitgegaan, heeft de Beemster zijn roem te danken.

  Bekijk details
 • 15. De grachtengordel

  15. De grachtengordel

  1613-1662
  Bij de uitbreiding van Amsterdam vanaf 1613 werd nut gecombineerd met schoonheid. Een van de projecten was de grachtengordel, met zijn karakteristieke halfronde vorm en zijn residentiële functie, met tal van ‘stadspaleisjes’ voor kapitaalkrachtige inwoners.

  Bekijk details
 • 16. Hugo de Groot

  16. Hugo de Groot

  1583-1645
  Hugo de Groot is vooral bekend gebleven door zijn ontsnapping in een boekenkist uit slot Loevestein in 1621. Hij staat echter ook te boek als een groot rechtsgeleerde die de beginselen van het volkerenrecht formuleerde.

  Bekijk details
 • 17. De Statenbijbel

  17. De Statenbijbel

  1637
  In 1618 gaf de gereformeerde synode opdracht een Nederlandse vertaling van de bijbel te maken. Die verscheen in 1637 en zou in de loop der eeuwen een groot stempel drukken op de Nederlandse taal en cultuur.

  Bekijk details
 • 18. Rembrandt

  18. Rembrandt

  1606-1669
  Van de circa 175 kunstschilders die Amsterdam omstreeks 1650 rijk was en die de culturele bloei in de Gouden Eeuw symboliseren, was Rembrandt een van de succesrijkste. Met zijn dure portretten en schilderijen bediende hij een elite van welgestelde burgers en kunstkenners.

  Bekijk details
 • 19. De Atlas Major van Blaeu

  19. De Atlas Major van Blaeu

  1662-1665
  Met kennis van zaken zette Willem Jansz Blaeu in 1605 in Amsterdam een drukkerij en uitgeverij van hoogwaardige kaarten en atlassen op, die door zijn zoon Joan werd voortgezet, onder meer met de uigave van de Atlas Major.

  Bekijk details
 • 20. Michiel de Ruyter

  20. Michiel de Ruyter

  1607-1676
  Conflicterende handelsbelangen leidden ertoe dat de Republiek in de zeventiende eeuw voortdurend oorlog op zee moest voeren. De beroemdste van alle zeehelden was Michiel Adriaenszoon de Ruyter, die het bracht tot luitenant-admiraal van de marine.

  Bekijk details
 • 21. Christiaan Huygens

  21. Christiaan Huygens

  1629-1695
  Christiaan Huygens was een van de grootste geleerden van zijn tijd, wiens verdiensten op vele terreinen liggen. Zo vond hij onder meer het slingeruurwerk uit en ontdekte hij de maan Titan bij de planeet Saturnus.

  Bekijk details
 • 22. Spinoza

  22. Spinoza

  1632-1677
  Al behoort hij tot de filosofen die het westerse denken hebben gevormd, tijdens zijn leven moest Spinoza zo voorzichtig zijn dat zelfs zijn hoofdwerk, de Ethica, pas na zijn dood werd uitgebracht.

  Bekijk details
 • 23. Slavernij

  23. Slavernij

  1621-1863
  De Nederlandse slavenhandel begon in 1621 met de oprichting van de West-Indische Compagnie en eindigde bijna 250 jaar later met de afschaffing van de slavernij in Suriname.

  Bekijk details
 • 24. Buitenhuizen

  24. Buitenhuizen

  17e en 18e eeuw
  In de Gouden Eeuw lieten vooral rijke Amsterdamse kooplieden langs de Vecht en andere rivieren riante buitenhuizen bouwen, met vaak prachtige tuinen.

  Bekijk details
 • 25. Eise Eisinga

  25. Eise Eisinga

  1744-1828.
  Geïnspireerd door de Verlichting bouwde Eise Eisinga in zijn werkkamer een bewegend model van het zonnestelsel, nu nog altijd het oudste werkende planetarium ter wereld.

  Bekijk details
 • 26. De patriotten

  26. De patriotten

  1780-1795
  Na de bloeitijd van de Republiek werden burgers een politieke macht die zich tegen stadhouder Willem V keerde en ernaar streefde het land tot een politieke eenheid te smeden.

  Bekijk details
 • 27. Napoleon Bonaparte

  27. Napoleon Bonaparte

  1769-1821
  Als keizer bracht Napoleon zowat heel Europa onder zijn gezag. In Nederland introduceerde hij aanvankelijk de monarchie en moderniseerde hij het bestuur en de rechtspraak.

  Bekijk details
 • 28. Koning Willem I

  28. Koning Willem I

  1772-1843
  Na het congres van Wenen in 1815 werden noord en zuid samen het Verenigd Koninkrijk, onder koning Willem I. Ondanks diens inspanningen de economie te verbeteren, kwam het zuiden in 1830 in opstand.

  Bekijk details
 • 29. De eerste spoorlijn

  29. De eerste spoorlijn

  1839
  Ondanks de aanvankelijke scepsis heeft de komst in 1839 van de trein in Nederland veel bijgedragen tot de ontsluiting van het land en een versnelde industrialisatie ervan.

  Bekijk details
 • 30. De Grondwet

  30. De Grondwet

  1848
  Omdat de Grondwet bepaalt wie de macht uitoefent en hoe dat gebeurt, is het voornaamste wet van een staat. De Nederlandse Grondwet werd ingevoerd in 1798 en herzien in 1815 en 1848.

  Bekijk details
 • 31. Max Havelaar

  31. Max Havelaar

  1860
  De ervaringen van Eduard Douwes Dekker als assistent-resident in Nederlands-Indië vormden de basis voor de felle aanklacht tegen het koloniale regime die hij als Multatuli in de vorm van de roman Max Havelaar zou schrijven.

  Bekijk details
 • 32. Verzet tegen kinderarbeid

  32. Verzet tegen kinderarbeid

  19e eeuw
  Toen kinderen door de Industriële Revolutie ook massaal in fabrieken aan het werk werden gezet, nam het verzet daartegen toe. Het zou tot 1874 duren voordat een wet de inzet van kinderen in fabrieken verbood.

  Bekijk details
 • 33. Vincent van Gogh

  33. Vincent van Gogh

  1853-1890
  Met zijn kleurrijke, eigenzinnige schilderijen en zijn door amoureuze, persoonlijke en zakelijke tegenspoed getekende leven is Vincent van Gogh een van de meest tot de verbeelding sprekende kunstenaars.

  Bekijk details
 • 34. Aletta Jacobs

  34. Aletta Jacobs

  1854-1929
  Haar hele leven heeft Aletta Jacobs gestreden voor de rechten van vrouwen, onder meer voor het in 1919 ingevoerde algemeen vrouwenkiesrecht. Ook als arts kwam ze op voor de belangen van vrouwen.

  Bekijk details
 • 35. De Eerste Wereldoorlog

  35. De Eerste Wereldoorlog

  1914-1918
  Al wist Nederland in 1914 neutraal te blijven, toch zou de Grote Oorlog niet helemaal aan het land voorbijgaan. Ook de Nederlanders voelden steeds meer de consequenties ervan.

  Bekijk details
 • 36. De Stijl

  36. De Stijl

  1917-1981
  Opgericht in de chaos van de Eerste Wereldoorlog, streefden de beweging en het tijdschrift De Stijl naar harmonie door het gebruik van geometrische vormen en van de primaire kleuren en de niet-kleuren.

  Bekijk details
 • 37. De crisisjaren

  37. De crisisjaren

  1929-1940
  Elke dag urenlang aanschuiven in stempellokalen. Dat was het vernederende lot van de steuntrekkende werklozen in de jaren van 1929 tot 1940, die de geschiedenis zijn ingegaan als de crisisjaren.

  Bekijk details
 • 38. De Tweede Wereldoorlog

  38. De Tweede Wereldoorlog

  1940-1945
  Na het bombardement op Rotterdam op 14 mei 1940 capituleerde de Nederlandse legerleiding. Het was het begin van de Duitse bezetting van Nederland, die zo’n vijf jaar zou duren.

  Bekijk details
 • 39. Anne Frank / Jodenvervolging

  39. Anne Frank / Jodenvervolging

  1942-1945
  Door de publicatie van het dagboek zij tijdens de onderduik bijhield, groeide Anne Frank uit van een naamloze dode, omgekomen in Bergen-Belsen, tot het internationale symbool van de Holocaust.

  Bekijk details
 • 40. Indonesië 1945-1949

  40. Indonesië 1945-1949

  1945-1949
  Op 17 augustus 1945 riep Soekarno de onafhankelijkheid van Indonesië uit, maar pas na twee ‘politionele acties’ en onder grote internationale druk legde Nederland zich daar eind 1949 bij neer.

  Bekijk details
 • 41. Willem Drees

  41. Willem Drees

  1886-1988
  Van 1948 tot 1958 was Willem Drees als minister-president leider van de rood-roomse coalitie. Het waren de jaren waarin de verzorgingsstaat werd opgebouwd, met regelingen als de AOW.

  Bekijk details
 • 42. De watersnood

  42. De watersnood

  1 februari 1953
  De watersnood van 1953 kostte ongeveer 1800 mensen het leven, nog eens 72.000 werden dakloos. De Deltawerken moesten verhinderen dat zich nog eens een ramp van die omvang zou voltrekken.

  Bekijk details
 • 43. De televisie

  43. De televisie

  Vanaf 1948
  In 1948 gestart met experimentele uitzendingen, heeft de televisie vanaf eind jaren ’50 een enorme vlucht genomen. Zowel in tijdsbesteding als in meningsvorming bracht het nieuwe medium ingrijpende veranderingen.

  Bekijk details
 • 44. Haven van Rotterdam

  44. Haven van Rotterdam

  Vanaf circa 1889
  Net als Schiphol is de haven van Rotterdam een mainport, een knooppunt voor de Nederlandse handel met het buitenland. Er wordt dan ook voortdurend gewerkt aan de verdere uitbouw ervan.

  Bekijk details
 • 45. Annie M.G. Schmidt

  45. Annie M.G. Schmidt

  1911-1995.
  De versjes en liedjes, toneelstukken en musicals, verhalen en hoorspelen van Annie M.G. Schmidt waren zo geliefd en tegelijk zo invloedrijk dat zij wel de echte koningin van Nederland werd genoemd.

  Bekijk details
 • 46. Suriname en de Nederlandse Antillen vanaf 1945

  46. Suriname en de Nederlandse Antillen vanaf 1945

  Nadat Suriname in 1975 onafhankelijk was geworden, is gaandeweg ook de verhouding tussen Nederland en de eilanden van de Nederlandse Antillen in meer of mindere mate aangepast.

  Bekijk details
 • 47. Srebrenica

  47. Srebrenica

  1995
  Dat Dutchbat de genocide op zevenduizend moslimmannen in de door haar beveiligde enclave Srebrenica niet heeft kunnen voorkomen, heeft ook in Nederland diepe sporen nagelaten.

  Bekijk details
 • 48. Veelkleurig Nederland

  48. Veelkleurig Nederland

  Vanaf 1945.
  In de vorige eeuw is het aantal inwoners in Nederland verdrievoudigd, van vijf naar meer dan vijftien miljoen. Vanaf de jaren ’60 is ook de diversiteit van die inwoners sterk toegenomen.

  Bekijk details
 • 49. De gasbel

  49. De gasbel

  1959-2030.
  De gaswinning uit het veld bij Slochteren is de kurk genoemd waarop onze welvaart drijft. Maar de eindigheid ervan en een toenemend aantal bevingen vergen wellicht ingrijpende politieke keuzes.

  Bekijk details
 • 50. Europa

  50. Europa

  Vanaf 1945.
  Na de Tweede Wereldoorlog heeft de Europese samenwerking gestalte gekregen. Lag het initiatief in 1951 bij 6 landen, inmiddels telt de Europese Unie 27 landen en willen er nog meer toetreden.

  Bekijk details

Poëzie

 • Paul Bogaert
 • Charlotte Van den Broeck
 • Hugo Claus
 • Herman de Coninck
 • Ellen Deckwitz
 • Jules Deelder
 • Charles Ducal
 • Christine D’Haen
 • Andy Fierens
 • Maarten van der Graaff
 • Judith Herzberg
 • Hester Knibbe
 • Geert De Kockere
 • Gerrit Kouwenaar
 • Ted van Lieshout
 • Lieke Marsman
 • Els Moors
 • Ilja Leonard Pfeijffer
 • Alfred Schaffer
 • Peter Verhelst
 • Miriam Van hee
 • Paul Bogaert

  Paul Bogaert

  Paul Bogaert is een dichter met een bijzonder scherp oor voor de kleinste nuances waarmee de hedendaagse taal uit verschillende domeinen bewust of onbewust geladen is. Hij weet die nuances op bijzonder ingenieuze wijze uit te buiten.

  Bekijk details
 • Charlotte Van den Broeck

  Charlotte Van den Broeck

  Nadat ze als performing poet naam had gemaakt, debuteerde Charlotte Van den Broeck met Kameleon, in januari 2016 bekroond met de Herman de Coninckprijs voor het beste debuut.

  Bekijk details
 • Hugo Claus

  Hugo Claus

  Na in 1947 zijn debuut te hebben gemaakt met de lyrische Kleine reek, evolueert Hugo Claus in zijn poëzie naar het modernisme van de jaren vijftig met als hoogtepunt De Oostakkerse gedichten uit 1955. Zijn later dichtwerk mag dan weer klassiek genoemd worden.

  Bekijk details
 • Herman de Coninck

  Herman de Coninck

  Herman de Coninck maakte de poëzie voor veel lezers toegankelijk. Vanaf zijn debuut in 1969 met De lenige liefde excelleren zijn gedichten in relativering, lichte ironie en hun grote toegankelijkheid.

  Bekijk details
 • Ellen Deckwitz

  Ellen Deckwitz

  De poëzie van Ellen Deckwitz is broeierig en griezelig en vliegt hier en daar uit de bocht, maar wel op zo’n manier dat je wenst dat dit bij meer dichters zou gebeuren.

  Bekijk details
 • Jules Deelder

  Jules Deelder

  Tijdens optredens lardeert Deelder zijn gedichten met anekdotes en moppen – of misschien is het andersom. Vaste thema’s in die gedichten zijn de Tweede Wereldoorlog, voetbalclub Sparta en Rotterdam.

  Bekijk details
 • Charles Ducal

  Charles Ducal

  Naast poëzie publiceerde Charles Ducal (pseudoniem van Frans Dumortier) ook een veelgeprezen verhalenbundel en onder meer een Gedichtendagessay. In 2014 werd hij gekozen tot de eerste Dichter des Vanderlands van België.

  Bekijk details
 • Christine D’Haen

  Christine D’Haen

  Het oeuvre van Christine D’Haenzal steeds nieuwe lezers weten aan te trekken. Deze poëzie vraagt veel van de lezer, maar geeft in ruil brede vergezichten die uitnodigen tot reflectie over leven en cultuur.

  Bekijk details
 • Andy Fierens

  Andy Fierens

  Wie nog dacht dat de poëzie steeds verheven onderwerpen bezingt op een haast sacrale, eerbiedige toon, moet die opvatting na lectuur van de gedichten van Andy Fierens grondig bijstellen.

  Bekijk details
 • Maarten van der Graaff

  Maarten van der Graaff

  ‘Een uiterst beweeglijke en vindingrijke dichter,’ zo typeerde de jury van de C. Buddingh’-prijs voor nieuwe Nederlandstalige poëzie 2014 Maarten van der Graaff op basis van zijn door haar bekroonde bundel Vluchtautogedichten.

  Bekijk details
 • Judith Herzberg

  Judith Herzberg

  Het is vreemd dat Judith Herzberg nog niet verkozen is als Dichter des Vaderlands, want ze is een van de meest toegankelijke en invoelbare dichters die er zijn. Maar hoe toegankelijk en invoelbaar ook, er is altijd een diepere betekenis.

  Bekijk details
 • Hester Knibbe

  Hester Knibbe

  Vanaf haar debuut in 1982 is Hester Knibbe een klassieke dichteres in een moderne wereld. Ze schrijft poëzie die het niet zoekt in onbegrijpelijke formuleringen, maar in de wereld aan betekenis die schuilgaat achter een heldere zin. Haar gedichten zijn helder en precies en getuigen immer van een groot vakmanschap.

  Bekijk details
 • Geert De Kockere

  Geert De Kockere

  Geert De Kockerede debuteerde in 1989 met Vingers in de jam, een poëziebundel voor kleuters. Daarna volgden snel ook prentenboeken, filosofische verhalenbundels, fotoboeken en, meer recent, boeken voor volwassen lezers.

  Bekijk details
 • Gerrit Kouwenaar

  Gerrit Kouwenaar

  Het barst van de emotie, maar je moet het er wel uithalen.’ Dat zei Gerrit Kouwenaar in een interview met Kenneth van Zijl op Cultura over het vooroordeel dat hij een kille, emotieloze dichter van kille en emotieloze verzen zou zijn.

  Bekijk details
 • Ted van Lieshout

  Ted van Lieshout

  Iedere keer weer bewijst Ted van Lieshout dat hij in geen enkel hokje past en niet vastzit aan één vorm en één doelgroep. Deze geanimeerde verteller en tegendraadse vernieuwer publiceerde al meer dan zestig kinderboeken.

  Bekijk details
 • Lieke Marsman

  Lieke Marsman

  Lieke Marsman debuteerde als dichter in het tijdschrift Tirade. Voor de bundel Wat ik mijzelf graag voorhoud werd ze driemaal bekroond. De eerste letter is haar tweede bundel.

  Bekijk details
 • Els Moors

  Els Moors

  Els Moors werd door de kritiek met lof overladen voor haar debuut Er hangt een hoge lucht boven ons (2006). In 2008 debuteerde zij als prozaschrijver met Het verlangen naar een eiland, een roman over liefde, seks en de hunkering naar de ander. Daarna verscheen nog de verhalenbundel Vliegtijd.

  Bekijk details
 • Ilja Leonard Pfeijffer

  Ilja Leonard Pfeijffer

  ‘Ik heb het nog nooit zo koud gehad/ als toen ik alles snapte,’ dichtte Ilja Leonard Pfeijffer in de niet separaat verschenen bundel Doka, die is opgenomen in De man van vele manieren, zijn verzameld dichtwerk.

  Bekijk details
 • Alfred Schaffer

  Alfred Schaffer

  Alfred Schaffer (1973) publiceerde vijf dichtbundels en won de Jo Peters Poëzieprijs, de Hugues C. Pernathprijs, de Ida Gerhardt Poëzieprijs en de Jan Campertprijs. Hij doceert aan de universiteit van Stellenbosch in Zuid-Afrika.

  Bekijk details
 • Peter Verhelst

  Peter Verhelst

  Naast dichter is Peter Verhelst ook romancier en regisseur. Voor zijn werk ontving hij prestigieuze prijzen als De Gouden Uil, de Vlaamse Cultuurprijs, de F. Bordewijkprijs, de Herman de Coninckprijs en de Jan Campertprijs.

  Bekijk details
 • Miriam Van hee

  Miriam Van hee

  Veel bundels van de in 1952 geboren dichter en slaviste Miriam Van hee werden bekroond, onder meer met de Herman de Coninck-prijs 2008, en genomineerd, onder meer voor de VSB Poëzieprijs 2014.

  Bekijk details

Log in

Inloggen

Inloggen hoeft alleen als u een reactie wilt plaatsen of aan een discussie wilt deelnemen.

 

Personaliseer

Personaliseer het Literatuurplein

Bepaal zelf welke rubrieken op de homepage worden getoond.

Kies een paginakleur

 • Verras mij
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •