31. Max Havelaar
In een zolderkamertje en aan een herbergtafel in het logement Au Prince Belge in de Bergstraat in Brussel schreef de uit Nederlands-Indië teruggekeerde ambtenaar Eduard Douwes Dekker in de herfst en de winter van 1859 Max Havelaar of de koffiveilingen der Nederlandsche Handelmaatschappij. Het boek, een raamvertelling waarin verschillende verhaallijnen in elkaar geweven zijn, verscheen in 1860. De eerste verhaallijn is die van Batavus Droogstoppel, makelaar in koffie, het schoolvoorbeeld van een kleinburgerlijke, fantasieloze, wrekkige man die symbool staat voor de uitbuiting door Nederland van de Nederlands-Indische kolonie. Op een dag krijgt Droogstoppel bezoek van een oud klasgenoot, Sjaalman, die hem vraagt een manuscript uit te geven.

Dan volgt - onderbroken door commentaar van Droogstoppel - het verhaal van dat manuscript, dat in grote lijnen de werkelijke belevenissen vertelt van Eduard Douwes Dekker alias Multatuli alias Max Havelaar in Nederlands-Indië. Assistent-resident Havelaar neemt het op voor de onderdrukte inlanders, de Javanen, maar wordt daarin tegengewerkt door zijn Nederlandse superieuren en lokale regenten die met de Nederlanders gemene zaak maken.

In het boek is ook een aantal inheemse verhalen verweven, zoals de vertelling van Saïdjah en Adinda. Onder dit aangrijpende liefdesverhaal gaat een felle aanklacht schuil tegen de uitbuiting en wreedheden waaronder de Javanen te lijden hebben. Aan het slot van het boek richt Multatuli zich in een vlammend betoog rechtstreeks tot koning Willem III, die als staatshoofd eindverantwoordelijk is voor alle misstanden en corruptie in Nederlands-Indië.

Aanvankelijk werd het boek kritisch ontvangen, maar al snel maakte het furore en werd het vele malen herdrukt, tot de dag van vandaag. Het is inmiddels in meer dan veertig talen uitgebracht. In 1999 werd het door de Indonesische schrijver Pramoedya Ananta Toer in The New York Times betiteld als ‘The Book That Killed Colonialism’.


Edities en bewerkingen van Max Havelaar


Max Havelaar of de koffiveilingen der Nederlandsche Handelmaatschappy. 2 delen
Assen [etc.] : Van Gorcum, 1992. (Monumenta literaria neerlandica ; 6).
90-232-2689-5 en 90-232-2690-9.
Historisch-kritische uitgave van Max Havelaar, bezorgd door Annemarie Kets-Vree, gebaseerd op de laatste tijdens het leven van Multatuli verschenen druk. Deel 1 bevat de roman en deel 2 het notenapparaat en het commentaar. De bijlagen bevatten onder meer een chronologisch overzicht, een woordenlijst, een bibliografie, een namenregister en landkaarten. Het eerste deel werd in 1998, met aantekeningen van de bezorgster, opnieuw uitgebracht door Bert Bakker (zie volgende titel). Deze editie van Max Havelaar is opgenomen in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren en daar te lezen onder deze link.

Max Havelaar of de koffiveilingen der Nederlandsche Handelmaatschappy
Amsterdam : Prometheus, 2015. 5e dr. 1e dr.: 1998. Bezorging: Annemarie Kets.
ISBN: 978-90-446-2848-7.
Deze editie is gebaseerd op de historisch-kritische uitgave in twee delen die in 1992 werd bezorgd door Annemarie Kets. De tekst is die van de laatste door de auteur zelf herziene druk (1881).

Max Havelaar
Amsterdam : Athenaeum-Polak & Van Gennep, 2012. 20e dr. (Perpetua). 1ste dr.: 1860.
ISBN: 978-90-253-6947-7.
Een Nederlandse bestuursambtenaar in Indië komt in conflict met een inlandse vorst. De tekst in dit deel in de reeks Perpetua met meesterwerken uit de wereldliteratuur is gebaseerd op de vijfde druk uit 1881, de laatste door de auteur herziene uitgave. Nieuw is een nawoord door Marita Mathijsen.

Max Havelaar : of de koffieveilingen der Nederlandse Handelsmaatschappij
Amsterdam : L.J. Veen, 2008. Bezorging: Marijke Stapert-Eggen. 20e dr.
ISBN: 978-90-204-0918-5.
Deze twintigste druk van een door Marijke Stapert-Eggen bezorgde editie, gebaseerd op de vijfde druk uit 1881, is geïllustreerd met tekeningen van de Gordel van Smaragd.

Max Havelaar, of de koffieveilingen van de Nederlandse Handelmaatschappij
Rotterdam : NRC Boeken, 2010. Hertaling en bewerking: Gijsbert van Es.
ISBN: 978-90-79985-15-9.
Hertaling en bewerking van de oorspronkelijke tekst door NRC-redacteur Gijsbert van Es, die onder meer aan elk hoofdstuk een korte inleiding laat voorafgaan.

Max Havelaar, of De Koffiveilingen der Nederlandsche Handelmaatschappy
Amsterdam : De Bezige Bij, 1987. Bezorging: Willem Frederik Hermans.
ISBN: 90-234-0980-9.
Geannoteerde uitgave naar de vijfde druk van het klassieke werk, bezorgd door Willem Frederik Hermans, in cassette gebundeld met een biografische essay over Multatuli, met de intentie een einde te maken aan de verstarde polemiek rondom hem.

Max Havelaar Multatuli
Amsterdam : Amsterdam University Press, 2010. Samenstelling: Peter van Zonneveld.
ISBN: 978-90-8964-217-2.
Dit deel uit de serie Tekst in context bestaat uit een korte biografie van Multatuli en een bloemlezing in gemoderniseerde spelling met de belangrijkste gedeelten uit Max Havelaar.

Ger Thijs, Max Havelaar in het theater
Amsterdam : Lubberhuizen, 2005. (Over Multatuli, jaargang 27, nr. 54)
ISBN: 978-90-5937-085-2.
Aflevering van het tijdschrift Over Multatuli met de tekst van de toneelbewerking van de roman door Ger Thijs, met een beschouwing over de achtergrond van zijn bewerking.

Ander werk van Multatuli


Brieven van Multatuli
Amsterdam : Querido, 1990. Samenstelling: Hugo Brandt Corstius.
ISBN: 90-214-5357-6.
Uit de bijna drieduizend bewaard gebleven brieven van Multatuli koos Hugo Brandt Corstius er honderd (de eerste van 5 december 1842, de laatste van 14 februari 1887) die een beeld geven van het bewogen leven van de auteur en van zijn epistolaire talent.

Duizend-en-eenige hoofdstukken over specialiteiten : the right man on the right place
Leiden : Astoria Uitgeverij, 2014. Herdr. 1e dr.: 1871.
ISBN: 978-94-916181-6-1.
Kritisch commentaar op specialiteiten (vermeende competenties) in het algemeen en met name die in de politiek, met toespelingen op personen uit Multatuli's eigen tijd.

Ik ben zwanger van denkbeelden
Amsterdam : Querido, 1996. (Griffioen). Bezorging en nawoord: Annemarie Kets-Vree.
ISBN: 90-214-0588-1.
Lange brief uit 1851 (negen jaar voor het schrijven van Max Havelaar) van Eduard Douwes Dekker aan zijn jeugdvriend, de uitgever A.C. Kruseman. Door de vermenging van stijlen en genres vertoont de brief al staaltjes van het talent van de latere Multatuli.

‘Men moet van myn gestreken lans, een vlaggestok maken’ : brieven van Multatuli en Tine Douwes Dekker aan de redersfamilie Smit
Amsterdam : Lubberhuizen, 2001.
ISBN: 90-76314-70-5.
Negen voorheen onbekende brieven uit 1868 van Multatuli en zeven van zijn echtgenote uit 1870.

Minnebrieven
Benthuizen : Astoria Uitgeverij, 2015. 1e dr.: 1861.
ISBN: 978-94-91618-27-7.
Min of meer een vervolg op Max Havelaar, gegoten in de vorm van een brievenroman waarin verschillende onderwerpen en stijlfiguren worden gecombineerd en fictie en non-fictie door elkaar lopen.

Multatuli, een zelfportret : het leven van Eduard Douwes Dekker, door Multatuli verteld
Amsterdam : Bert Bakker, 2010. Samenstelling: Dik van der Meulen, Cees Fasseur en Hans van den Bergh.
ISBN: 978-90-351-3436-2.
Drie Multatulikenners hebben aan de hand van fragmenten uit zijn werken een chronologisch zelfportret van hem samengesteld, waarbij de fragmenten door korte informatieve stukjes met elkaar zijn verbonden.

Multatuli’s Woutertje Pieterse : eerste deel
Amsterdam : De Bezige Bij, 2007. Illustraties: Jan Kruis.
ISBN: 978-90-234-2279-2.
De geschiedenis van een dromerige Amsterdamse jongen die zich afzet tegen zijn kleinburgerlijke milieu, was door Multatuli oorspronkelijk gepubliceerd in de zeven bundels Ideën. Deze editie, in verschillende technieken geïllustreerd door Jan Kruis, is gebaseerd op de keuze daaruit die in 1887 door Multatuli’s weduwe Mimi Hamminck Schepel werd gemaakt. Het tweede en laatste deel van deze door Jan Kruis geïllustreerde uitgave verscheen in 2010.

O God, er is geen God! : Multatuli over geloof en godsdienst
Amsterdam : Van Gennep, 2008. Samenstelling: August Hans den Boef en Kees Snoek.
ISBN: 978-90-5515-759-4.
Bloemlezing met de belangrijkste teksten uit het werk van Multatuli tegen wat hij typeerde als ‘de christelijke verdommingsleer’.

Saïdjah en Adinda
Amsterdam : Eenvoudig Communiceren, 2014. 4e dr. (1e dr.: 2007). (Lezen is voor iedereen).
ISBN: 978-90-869601-4-9.
Het verhaal van de geliefden Saïdjah en Adinda uit Max Havelaar, herschreven in eenvoudig Nederlands, met korte zinnen en gemakkelijke woorden.

Woutertje Pieterse
Amsterdam : Athenaeum-Polak & Van Gennep, 2012. Bezorging en nawoord: Dik van der Meulen.
ISBN: 978-90-253-6810-4.
Uitgebreide editie van Woutertje Pieterse, gebaseerd op de door Multatuli’s weduwe samengestelde versie. Bezorger Van der Meulen moderniseerde de spelling, op de typische eigenaardigheden van Multatuli na.

Woutertje Pieterse
Hoorn : Hoogland & Van Klaveren, 2006. Bewerking: Ivo de Wijs.
ISBN: 90-76347-61-1.
Ivo de Wijs bracht de editie van Garmt Stuiveling uit 1950 van deze roman in fragmenten tot minder dan de helft terug, moderniseerde het taalgebruik en verving het open einde door een zelf geschreven slothoofdstuk.

Over Multatuli en zijn werk


L.G. Abell-van Soest en L.F. Abell, Multatuli's Minnebrieven na 130 jaar
Amsterdam : Huis aan de Drie Grachten, 1990.
ISBN: 90-6388-192-4.
Analyse van de ‘Minnebrieven’ aan de hand van de aantekeningen en opmerkingen van Multatuli zelf, waarbij in het bijzonder de rol van de mysterieuze 'Fancy' en de verhouding tussen Multatuli en Max Havelaar aan een grondige studie worden onderworpen.

Jan Bank e.a., ‘Ik heb u den Havelaar niet verkocht’ : Multatuli contra Van Lennep
Amsterdam : Lubberhuizen, 2010.
ISBN: 978-90-5937-239-9.
Negen essays over het conflict tussen Multatuli en Jacob van Lennep over het kopijrecht van Max Havelaar, waarbij het niet alleen om de juridische aspecten maar ook om de maatschappelijke en culturele achtergrond gaat.

Jan Bank en Marita Mathijsen (redactie), Nederland in de negentiende eeuw
Amsterdam : Bert Bakker, 2006.
ISBN: 90-351-2950-4.
In dit derde van de vier delen van Plaatsen van herinnering is van Saskia Pieterse de bijdrage ‘ Brussel: Bergstraat 60 : Multatuli schrijft zijn Max Havelaar’ opgenomen.

Simon Blaas Horror vacui
[Middelburg] : CBK Zeeland, 2012. Slibreeks ; 140.
ISBN: 978-90-6354-149-1.
Beschrijving van de vier lezingen die Multatuli tussen 1878 en 1881 in Middelburg gaf en drie brieven van de schrijver aan Marie Merdenis van Berlekom, die bij zijn voordracht van 11 maart 1879 aanwezig was en hem in 1885 in Nieder-Ingelheim bezocht.

Eep Francken, De veelzinnige muze van E. Douwes Dekker
Amsterdam : Van Oorschot, 1990.
ISBN: 90-282-0761-9.
Bundeling van drie studies over leven en werk van Multatuli, respectievelijk over zijn jeugd en de sporen daarvan in zijn latere werk, over de studies over Max Havelaar en over de rol van Fancy, een steeds terugkerende figuur in zijn werk.

Bert Gasenbeek (redactie), ‘Misschien is niets geheel waar... en zelfs dát niet’ : Multatuli: inspiratiebron voor vrijdenkers en humanisten
Breda [etc.] : Papieren Tijger [etc.], 2010.
ISBN: 978-90-6728-254-3.
Beschouwingen over Multatuli als inspirator voor vrijdenkers en humanisten, onder wie hij zijn trouwste aanhangers vond.

Bert Gasenbeek, J.C.H. Blom en J.W.M. Nabuurs (redactie), God noch autoriteit : geschiedenis van de vrijdenkersbeweging in Nederland
Amsterdam : Boom, 2006.
ISBN: 978-90-8506-358-2.
Bundel met tien artikelen over de geschiedenis van de vrijdenkersvereniging De Dageraad, ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan, met onder meer aandacht voor prominente personen als Multatuli, Anton Constandse, Domela Nieuwenhuis en Aletta Jacobs.

Judit Gera, Van een afstand : Multatuli's Max Havelaar tegendraads gelezen
Amsterdam [etc.] : Veen, 2001. (Taal & gender ; 4).
ISBN: 90-204-0268-4.
Beschouwing over Max Havelaar op het punt van het kolonialisme en de rolverdeling tussen man en vrouw.

Tristan Haan, Multatuli's legioen van Insulinde : Marie Anderson, Dek en de anderen
Amsterdam : Lubberhuizen, 1995. De nieuwe engelbewaarder ; 8).
ISBN: 90-73978-26-2.
Onderzoek naar de groep jonge vrouwen die Multatuli om zich heen verzamelde, om hem te helpen zijn politieke ambities in Nederlands-Indië te verwezenlijken.

Hella S. Haasse, Bij de les : schoolplaten van Nederlands-Indië
Amsterdam : Contact, 2004.
ISBN: 90-254-2374-4.
Herinneringen van de schrijfster aan tempo doeloe aan de hand van oude schoolplaten over Nederlands-Indië.

Willem Frederik Hermans, De raadselachtige Multatuli
Amsterdam : De Bezige Bij, 1987. 2e herziene dr. 1e dr.: 1976.
ISBN: 90-234-0977-9.
Biografische essay over Multatuli, met de intentie een einde te maken aan de verstarde polemiek rondom hem, in cassette gebundeld met een geannoteerde uitgave naar de vijfde druk van Max Havelaar. Het essay is opgenomen in de collectie van de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL) en is er integraal te lezen onder deze link.

Willem Frederik Hermans, Slechte kritieken gaan nooit verloren, goede ook niet, sinds kort
Amsterdam : De Bezige Bij, 1993.
ISBN: 90-234-3308-4.
Lezing gehouden bij de presentatie van LiteRom, een cd-rom met 40.000 literaire kritieken, waarin de schrijver polemiseert tegen de wetenschappelijke editie van Max Havelaar.

Henk Hillenaar en Walter Schönau (redactie), Literatuur in psychoanalytisch perspectief : een inleiding met interpretaties van Multatuli's ‘Saïdjah en Adinda’
Amsterdam : Rodopi, 1990.
ISBN: 90-5183-184-6.
Deel 1 uit een serie over psychoanalyse en cultuur, met inleidingen over literatuur en psychoanalyse, gevolgd door een aantal psychoanalytische studies van ‘Saïdjah en Adinda’ uit Max Havelaar, een vertaling van een forumdiscussie over het onderwerp en de integrale tekst van ‘Saïdjah en Adinda’.

Atte Jongstra, Kristalman : Multatuli-oefeningen
Utrecht [etc.] : De Arbeiderspers, 2012.
ISBN: 978-90-295-7861-5.
Speelse uitweidingen over leven en werk van Multatuli, waaruit ook een beeld van de schrijver zelf opdoemt.

Atte Jongstra, De multatulianen : 125 jaar Multatuli-verering en Multatuli-hulde
Amsterdam : Nijsen, 1985.
ISBN: 90-70630-13-3.
Met veel onbekende brieven en andere geschriften gelardeerde studie over de verering die Multatuli vanaf zijn debuut in 1860 tot de huidige dag ten deel is gevallen, met daarbij ook aandacht voor het commentaar en de meestal afwijzende reacties van de schrijver zelf.

K. ter Laan, K. ter Laan's Multatuli encyclopedie
Den Haag : Sdu Uitgeverij Koninginnegracht, 1995.
ISBN: 90-12-08181-5.
Naslagwerk over leven en werk van Multatuli.

Nop Maas, Multatuli voor iedereen (maar niemand voor Multatuli)
Nijmegen : Vantilt, 2000.
ISBN: 90-75697-12-0.
Systematisch onderzoek naar de contemporaine reacties op Max Havelaar, waaruit blijkt dat Multatuli door verschillende belangengroepen voor hun karretje werd gespannen, een tendens die ook in de latere reacties is waar te nemen.

Dik van der Meulen, Multatuli : leven en werk van Eduard Douwes Dekker
Amsterdam : SUN, 2002. 3e dr. 1ste dr.: 2002.
ISBN: 90-5875-202-X.
Handelseditie van een proefschrift dat op een voortreffelijke manier een analyse biedt van de enorme hoeveelheid publicaties over het leven van Multatuli.

Rob Nieuwenhuys, De mythe van Lebak
Amsterdam : van Oorschot, 1987.
ISBN: 90-282-0662-0.
Polemisch essay vanuit indocentrische optiek over de ware toedracht van de gebeurtenissen in Lebak in het voorjaar van 1856, waarin Douwes Dekker gebrek aan begrip voor de plaatselijke adat wordt aangewreven.

J.J. Oversteegen, De redelijke natuur : Multatuli's literatuuropvatting
Utrecht : H&S, 1987. (Kavels ; 5).
ISBN: 90-6194-416-3.
Bloemlezing van de poëticale uitspraken in het oeuvre van Multatuli. In de analyse daarvan staan de begrippen fancy/Fancy en natuur/Natuur, kernbegrippen met betrekking tot intuïtie, verbeelding en werkelijkheid, centraal.

Tom Phijffer, Het gelijk van Multatuli : het handelen van Eduard Douwes Dekker in rechtshistorisch perspectief
Amsterdam : Lubberhuizen, 2000.
ISBN: 90-76314-42-X.
Studie vanuit juridisch perspectief over de handelwijze van de assistent-resident in de kwestie Lebak, later door hem onder het pseudoniem Multatuli verwerkt in Max Havelaar.

Saskia Pieterse, De buik van de lezer : over spreken en schrijven in Multatuli's Ideën
Nijmegen : Vantilt, 2008.
ISBN: 978-94-6004007-8.
Deze handelsuitgave van een proefschrift is de eerste zelfstandige publicatie over de Ideën die Multatuli tussen 1862 en 1877 in zeven bundels publiceerde.

Maarten Prak (redactie), Nederland in de zeventiende en achttiende eeuw
Amsterdam : Bert Bakker, 2006.
ISBN: 978-90-351-2990-0.
In dit tweede van de vier delen van Plaatsen van herinnering is van Gerrit Knaap de bijdrage ‘Ambon: vesting Amsterdam : specerijen uit de Indische archipel opgenomen.

Redactie Noordhoff Atlasproducties, De Bosatlas van de geschiedenis van Nederland
Groningen : Noordhoff Atlasproducties, 2011.
ISBN: 978-90-01-12094-8.
In 14 hoofdstukken met meer dan 1.500 kaarten geeft de atlas de vaderlandse geschiedenis een ruimtelijke dimensie. Niet alleen politieke, sociaal-economische en religieuze thema's komen aan bod, maar ook historische cartografie, landschapsgeschiedenis en cultureel erfgoed. Nederlands-Indië en Multatuli komen aan bod in de pagina’s 336-339.

F. Springer e.a., Er is niets poëtischer dan de waarheid : schrijvers over Multatuli
Amsterdam : Contact, 1986.
ISBN: 90-254-6580-3.
Bundel waarin auteurs hun eerste contact met het werk van Multatuli en de betekenis daarvan voor hen persoonlijk beschrijven. Met bijdragen van F. Springer, Willem Frederik Hermans,Kees Fens, Mensje van Keulen, Cornelis Verhoeven, Jan Blokker, Hans Warren, Nico Scheepmaker, D. Hillenius, Karel van het Reve, Pramoedya Ananta Toer, Eva en J.M.A. Biesheuvel, Jan Siebelink, Rudolf Geel, Hella S. Haasse, Hermine de Graaf, A. Alberts, Marten Toonder, Belcampo, Hans Vervoort, Marion Bloem, Adriaan van der Veen, Margaretha Ferguson, Annie van den Oever, Ger Verrips, Maarten 't Hart en Ivan Wolffers.

Hans van Straaten, Multatuli, van blanke radja tot bedelman : een schrijversleven
Amsterdam : Lubberhuizen, 1995.
ISBN: 90-73978-43-2.
Biografie die beoogt een nieuw licht te werpen op het leven van Multatuli, in het bijzonder op de jaren van zijn schrijverschap.

Paul van ’t Veer, Het leven van Multatuli
Amsterdam : De Arbeiderspers, 1979.
ISBN: 90-295-5110-0.
Eerste deel van wat was beoogd als de eerste volledige biografie van Multatuli, die echter door het overlijden van de auteur niet kon worden voltooid. Deel 1 schetst een nauwgezet beeld van afkomst en opvoeding van Multatuli en de tijd waarin hij leefde, en gaat tot en met het schrijven van Max Havelaar in 1860.

Philip Vermoortel, Multatuli in Vlaanderen
Wommelgem : Den Gulden Engel, 1987.
ISBN: 90-5035-143-3.
Essay over de bezoeken die Multatuli bracht aan Vlaanderen en over zijn verhouding tot de Vlaamse Beweging.

Philip Vermoortel, De schrijver Multatuli
Den Haag : Sdu Uitgeverij Koninginnegracht, 1995.
ISBN: 90-12-08182-3.
Studie over het veelbewogen leven maar in het bijzonder over de denkbeelden van Multatuli, vrijdenker in het land van de dominees.

Jos van Waterschoot, Helaas, ik ben 'n Amsterdammer : een literaire wandeling door het Amsterdam van Multatuli
Amsterdam : Lubberhuizen, 2007. 3e herziene dr. 1ste dr.: 1995.
ISBN: 978-90-5937-157-6.
Een korte en een lange wandeling die vanaf het Multatuli Museum langs allerlei plaatsen voeren die een meer of minder belangrijke rol hebben gespeeld in leven en werk van de auteur.

Jos van Waterschoot, Multatuli : een iconografie
Hoorn : Hoogland & Van Klaveren, 2008. 2e dr.
ISBN: 978-90-76347-98-1.
Aan de hand van meer dan tweehonderd vaak paginagrote illustraties schetst de conservator van het Multatuli Museum een beeld van het leven van de schrijver.

Jan Wolkers, Een paradijsvogel boven het aardappelloof
Breda : De Geus, 1990. Bijdr. 1e dr.: 1987.
ISBN: 90-70610-37-X.
Twee korte essays over de kennismaking van de auteur met het werk van Multatuli, over de rol die Multatuli in zijn leven heeft gespeeld en over zijn visie op de schrijver en zijn werk.

Roman


Nelleke Noordervliet, Tine, of de dalen waar het leven woont
Amsterdam : Augustus, 2013. 11e dr. (1ste dr.: 1987).
ISBN: 978-90-457-0576-7 Gefingeerde dagboeknotities die Tine, Everdine van Wijnbergen, de eerste vrouw van Multatuli, gedurende de laatste maanden van haar leven bijhield.

DVD


Fons Rademakers (regie), Max Havelaar
S.l. : A-film Home Entertainment, 2003. 1 dvd (170 min.).
Videoversie van de film die Fons Rademakers, met onder meer Peter Faber, in 1976 naar de roman maakte.

CD’s


Job Cohen (voorlezer), Max Havelaar
Amsterdam : Rubinstein, 2010. 7 cd’s (8 uur).
ISBN: 978-90-476-1002-1.
Integrale weergave van het boek in de bewerking en hertaling door Gijsbert van Es, voorgelezen door Job Cohen.

Marlies Cordia (regie), Max Havelaar : naar de roman van Multatuli
Vreeland : HoorSpelFabriek, 2010.
ISBN: 978-90-77858-39-4.
Hoorspel naar het boek van Multatuli, onder regie van Marlies Cordia, met Jaap Spijkers, Peter Faber, Antonie Kamerling en Isa Hoes.

Thom Hoffman (voorlezer) Saïdjah en Adinda
Amsterdam : Cossee, 2006. 1 cd (54 min.).
ISBN: 90-5936-117-2.
Het klassieke verhaal uit Max Havelaar, voorgelezen door acteur Thom Hoffman.

Ivo de Wijs (bewerker en voorlezer) Woutertje Pieterse
Hoorn : Hoogland & Van Klaveren, 2007. 6 cd’s (316 min.).
ISBN: 90-76347-75-1.
Ivo de Wijs bracht de editie van Garmt Stuiveling uit 1950 tot minder dan de helft terug, moderniseerde het taalgebruik, verving het open einde door een zelf geschreven slothoofdstuk en las voor dit luisterboek het resultaat zelf voor.

Naar de overzichtspagina

Agenda

Radio en televisie

Film

 • Er zijn voor vandaag geen films aangemeld

Video's & Podcasts

 • Maria Barnas

  Podcast van Erik Jan Harmens met Maria Barnas over haar in januari verschenen roman Altijd Augustus

  Opname: 12-04-2017
  Erik Jan Harmens
 • Kluun

  Podcast van Erik Jan Harmens met Kluun over zijn roman DJ

  Opname: 31-03-2017
  Erik Jan Harmens
 • Ronald Snijders

  Podcast van Erik Jan Harmens met Ronald Snijders over diens gedichtenverzameling Kopdichtbundel.

  Opname: 13-03-2017
  Erik Jan Harmens

Meer video's & podcasts

Canon van de Nederlandse geschiedenis

 • 1. Hunebedden
 • 2. De Romeinse Limes
 • 3. Willibrord
 • 4. Karel de Grote
 • 5. Hebban olla vogala
 • 6. Floris V
 • 7. De Hanze
 • 8. Erasmus
 • 9. Karel V
 • 10. De Beeldenstorm
 • 11. Willem van Oranje
 • 12. De Republiek
 • 13. De Verenigde Oostindische Compagnie
 • 14. De Beemster
 • 15. De grachtengordel
 • 16. Hugo de Groot
 • 17. De Statenbijbel
 • 18. Rembrandt
 • 19. De Atlas Major van Blaeu
 • 20. Michiel de Ruyter
 • 21. Christiaan Huygens
 • 22. Spinoza
 • 23. Slavernij
 • 24. Buitenhuizen
 • 25. Eise Eisinga
 • 26. De patriotten
 • 27. Napoleon Bonaparte
 • 28. Koning Willem I
 • 29. De eerste spoorlijn
 • 30. De Grondwet
 • 31. Max Havelaar
 • 32. Verzet tegen kinderarbeid
 • 33. Vincent van Gogh
 • 34. Aletta Jacobs
 • 35. De Eerste Wereldoorlog
 • 36. De Stijl
 • 37. De crisisjaren
 • 38. De Tweede Wereldoorlog
 • 39. Anne Frank / Jodenvervolging
 • 40. Indonesië 1945-1949
 • 41. Willem Drees
 • 42. De watersnood
 • 43. De televisie
 • 44. Haven van Rotterdam
 • 45. Annie M.G. Schmidt
 • 46. Suriname en de Nederlandse Antillen vanaf 1945
 • 47. Srebrenica
 • 48. Veelkleurig Nederland
 • 49. De gasbel
 • 50. Europa
 • 1. Hunebedden

  1. Hunebedden

  Circa 4.000 tot 3.000 v.Chr.
  Hunebedden zijn door mensenhanden geordende steenformaties die dienden als begraafplaats. In Drenthe zijn er ruim vijftig bewaard gebleven.

  Bekijk details
 • 2. De Romeinse Limes

  2. De Romeinse Limes

  47-ca. 400.
  Bij het begin van onze jaartelling vormde de Rijn, die van Xanten via Utrecht en Alphen aan den Rijn naar Katwijk stroomde, de Limes, de grens van het Romeinse rijk.

  Bekijk details
 • 3. Willibrord

  3. Willibrord

  658-739.
  De Engels monnik Willibrord kwam in 690 aan land bij de monding van de Rijn om zich in te zetten voor de verspreiding van het christendom in het land van de Friezen.

  Bekijk details
 • 4. Karel de Grote

  4. Karel de Grote

  724-814.
  Karel de Grote, op kerstdag van het jaar 800 door de paus tot keizer over het Westen gekroond, had het Frankische rijk zo weten uit te breiden dat het grote delen van het huidige Europa omvatte, waaronder de latere Nederlanden.

  Bekijk details
 • 5. Hebban olla vogala

  5. Hebban olla vogala

  Omstreeks 1100.
  Om zijn ganzenveer te scherpen krabbelde een Vlaamse monnik omstreeks het jaar 1100 een paar zinnen neer uit een liefdesliedje. Het is de oudst bewaarde tekst in het Nederlands.

  Bekijk details
 • 6. Floris V

  6. Floris V

  1254-1296.
  Floris V was de graaf die in de dertiende eeuw het machtsgebied van Holland aanzienlijk wist uit te breiden, tot drie van zijn vazallen zich tegen hem keerden.

  Bekijk details
 • 7. De Hanze

  7. De Hanze

  1356-ca. 1450
  Door het Hanzeverbond tussen steden in Nederland, België, de Baltische Staten, Noorwegen en Polen waren Zutphen, Deventer, Tiel, Kampen, Zwolle en meer steden in het oosten van het land van de twaalfde tot de zestiende eeuw welvarende handelscentra.

  Bekijk details
 • 8. Erasmus

  8. Erasmus

  1469?-1536
  Naast etiquetteboeken, vorstenspiegels, samenspraken en traktaten die heersers en burgers moesten opvoeden tot wijze christenen, publiceerde Erasmus onder meer Adagia, een verzameling klassieke spreekwoorden, en de satire Lof der zotheid.

  Bekijk details
 • 9. Karel V

  9. Karel V

  1500-1558.
  Zo groot was het rijk waarover Karel V heerste dat de zon er letterlijk nooit onderging. Tot dat rijk behoorden de Nederlanden, die hij tot een bestuurlijke eenheid probeerde te smeden.

  Bekijk details
 • 10. De Beeldenstorm

  10. De Beeldenstorm

  1566.
  Dit was het wonderjaar waarin edellieden die zich geuzen noemden, zich steeds openlijker tegen het landsbestuur keerden en waarin in de hele Nederlanden kerken en kloosters werden geplunderd en ontdaan van hun katholieke symbolen.

  Bekijk details
 • 11. Willem van Oranje

  11. Willem van Oranje

  1533-1584.
  Willem van Oranje was een ambitieuze edelman die min of meer zijns ondanks uitgroeide tot een rebel en later werd vereerd als de ‘vader des vaderlands’, als de grondlegger van een nieuwe Nederlandse staat.

  Bekijk details
 • 12. De Republiek

  12. De Republiek

  1588-1795
  Na de oorlog waren de Nederlanden uiteengevallen in de zuidelijke Spaanse Nederlanden en de noordelijke Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. In het vroegmoderne Europa was een republiek een uitzondering.

  Bekijk details
 • 13. De Verenigde Oostindische Compagnie

  13. De Verenigde Oostindische Compagnie

  1602-1799
  De Verenigde Oostindische Compagnie had het Nederlandse monopolie op de handel in de Aziatische wateren en mocht oorlogen voeren, verdragen sluiten en gebieden besturen. Zo ontwikkelde de VOC zich tot een geduchte macht.

  Bekijk details
 • 14. De Beemster

  14. De Beemster

  1612
  Nadat met 43 windmolens de Beemster was drooggelegd, werd in 1612 met de inrichting van de polder begonnen. Aan het strak geometrische patroon waarvan werd uitgegaan, heeft de Beemster zijn roem te danken.

  Bekijk details
 • 15. De grachtengordel

  15. De grachtengordel

  1613-1662
  Bij de uitbreiding van Amsterdam vanaf 1613 werd nut gecombineerd met schoonheid. Een van de projecten was de grachtengordel, met zijn karakteristieke halfronde vorm en zijn residentiële functie, met tal van ‘stadspaleisjes’ voor kapitaalkrachtige inwoners.

  Bekijk details
 • 16. Hugo de Groot

  16. Hugo de Groot

  1583-1645
  Hugo de Groot is vooral bekend gebleven door zijn ontsnapping in een boekenkist uit slot Loevestein in 1621. Hij staat echter ook te boek als een groot rechtsgeleerde die de beginselen van het volkerenrecht formuleerde.

  Bekijk details
 • 17. De Statenbijbel

  17. De Statenbijbel

  1637
  In 1618 gaf de gereformeerde synode opdracht een Nederlandse vertaling van de bijbel te maken. Die verscheen in 1637 en zou in de loop der eeuwen een groot stempel drukken op de Nederlandse taal en cultuur.

  Bekijk details
 • 18. Rembrandt

  18. Rembrandt

  1606-1669
  Van de circa 175 kunstschilders die Amsterdam omstreeks 1650 rijk was en die de culturele bloei in de Gouden Eeuw symboliseren, was Rembrandt een van de succesrijkste. Met zijn dure portretten en schilderijen bediende hij een elite van welgestelde burgers en kunstkenners.

  Bekijk details
 • 19. De Atlas Major van Blaeu

  19. De Atlas Major van Blaeu

  1662-1665
  Met kennis van zaken zette Willem Jansz Blaeu in 1605 in Amsterdam een drukkerij en uitgeverij van hoogwaardige kaarten en atlassen op, die door zijn zoon Joan werd voortgezet, onder meer met de uigave van de Atlas Major.

  Bekijk details
 • 20. Michiel de Ruyter

  20. Michiel de Ruyter

  1607-1676
  Conflicterende handelsbelangen leidden ertoe dat de Republiek in de zeventiende eeuw voortdurend oorlog op zee moest voeren. De beroemdste van alle zeehelden was Michiel Adriaenszoon de Ruyter, die het bracht tot luitenant-admiraal van de marine.

  Bekijk details
 • 21. Christiaan Huygens

  21. Christiaan Huygens

  1629-1695
  Christiaan Huygens was een van de grootste geleerden van zijn tijd, wiens verdiensten op vele terreinen liggen. Zo vond hij onder meer het slingeruurwerk uit en ontdekte hij de maan Titan bij de planeet Saturnus.

  Bekijk details
 • 22. Spinoza

  22. Spinoza

  1632-1677
  Al behoort hij tot de filosofen die het westerse denken hebben gevormd, tijdens zijn leven moest Spinoza zo voorzichtig zijn dat zelfs zijn hoofdwerk, de Ethica, pas na zijn dood werd uitgebracht.

  Bekijk details
 • 23. Slavernij

  23. Slavernij

  1621-1863
  De Nederlandse slavenhandel begon in 1621 met de oprichting van de West-Indische Compagnie en eindigde bijna 250 jaar later met de afschaffing van de slavernij in Suriname.

  Bekijk details
 • 24. Buitenhuizen

  24. Buitenhuizen

  17e en 18e eeuw
  In de Gouden Eeuw lieten vooral rijke Amsterdamse kooplieden langs de Vecht en andere rivieren riante buitenhuizen bouwen, met vaak prachtige tuinen.

  Bekijk details
 • 25. Eise Eisinga

  25. Eise Eisinga

  1744-1828.
  Geïnspireerd door de Verlichting bouwde Eise Eisinga in zijn werkkamer een bewegend model van het zonnestelsel, nu nog altijd het oudste werkende planetarium ter wereld.

  Bekijk details
 • 26. De patriotten

  26. De patriotten

  1780-1795
  Na de bloeitijd van de Republiek werden burgers een politieke macht die zich tegen stadhouder Willem V keerde en ernaar streefde het land tot een politieke eenheid te smeden.

  Bekijk details
 • 27. Napoleon Bonaparte

  27. Napoleon Bonaparte

  1769-1821
  Als keizer bracht Napoleon zowat heel Europa onder zijn gezag. In Nederland introduceerde hij aanvankelijk de monarchie en moderniseerde hij het bestuur en de rechtspraak.

  Bekijk details
 • 28. Koning Willem I

  28. Koning Willem I

  1772-1843
  Na het congres van Wenen in 1815 werden noord en zuid samen het Verenigd Koninkrijk, onder koning Willem I. Ondanks diens inspanningen de economie te verbeteren, kwam het zuiden in 1830 in opstand.

  Bekijk details
 • 29. De eerste spoorlijn

  29. De eerste spoorlijn

  1839
  Ondanks de aanvankelijke scepsis heeft de komst in 1839 van de trein in Nederland veel bijgedragen tot de ontsluiting van het land en een versnelde industrialisatie ervan.

  Bekijk details
 • 30. De Grondwet

  30. De Grondwet

  1848
  Omdat de Grondwet bepaalt wie de macht uitoefent en hoe dat gebeurt, is het voornaamste wet van een staat. De Nederlandse Grondwet werd ingevoerd in 1798 en herzien in 1815 en 1848.

  Bekijk details
 • 31. Max Havelaar

  31. Max Havelaar

  1860
  De ervaringen van Eduard Douwes Dekker als assistent-resident in Nederlands-Indië vormden de basis voor de felle aanklacht tegen het koloniale regime die hij als Multatuli in de vorm van de roman Max Havelaar zou schrijven.

  Bekijk details
 • 32. Verzet tegen kinderarbeid

  32. Verzet tegen kinderarbeid

  19e eeuw
  Toen kinderen door de Industriële Revolutie ook massaal in fabrieken aan het werk werden gezet, nam het verzet daartegen toe. Het zou tot 1874 duren voordat een wet de inzet van kinderen in fabrieken verbood.

  Bekijk details
 • 33. Vincent van Gogh

  33. Vincent van Gogh

  1853-1890
  Met zijn kleurrijke, eigenzinnige schilderijen en zijn door amoureuze, persoonlijke en zakelijke tegenspoed getekende leven is Vincent van Gogh een van de meest tot de verbeelding sprekende kunstenaars.

  Bekijk details
 • 34. Aletta Jacobs

  34. Aletta Jacobs

  1854-1929
  Haar hele leven heeft Aletta Jacobs gestreden voor de rechten van vrouwen, onder meer voor het in 1919 ingevoerde algemeen vrouwenkiesrecht. Ook als arts kwam ze op voor de belangen van vrouwen.

  Bekijk details
 • 35. De Eerste Wereldoorlog

  35. De Eerste Wereldoorlog

  1914-1918
  Al wist Nederland in 1914 neutraal te blijven, toch zou de Grote Oorlog niet helemaal aan het land voorbijgaan. Ook de Nederlanders voelden steeds meer de consequenties ervan.

  Bekijk details
 • 36. De Stijl

  36. De Stijl

  1917-1981
  Opgericht in de chaos van de Eerste Wereldoorlog, streefden de beweging en het tijdschrift De Stijl naar harmonie door het gebruik van geometrische vormen en van de primaire kleuren en de niet-kleuren.

  Bekijk details
 • 37. De crisisjaren

  37. De crisisjaren

  1929-1940
  Elke dag urenlang aanschuiven in stempellokalen. Dat was het vernederende lot van de steuntrekkende werklozen in de jaren van 1929 tot 1940, die de geschiedenis zijn ingegaan als de crisisjaren.

  Bekijk details
 • 38. De Tweede Wereldoorlog

  38. De Tweede Wereldoorlog

  1940-1945
  Na het bombardement op Rotterdam op 14 mei 1940 capituleerde de Nederlandse legerleiding. Het was het begin van de Duitse bezetting van Nederland, die zo’n vijf jaar zou duren.

  Bekijk details
 • 39. Anne Frank / Jodenvervolging

  39. Anne Frank / Jodenvervolging

  1942-1945
  Door de publicatie van het dagboek zij tijdens de onderduik bijhield, groeide Anne Frank uit van een naamloze dode, omgekomen in Bergen-Belsen, tot het internationale symbool van de Holocaust.

  Bekijk details
 • 40. Indonesië 1945-1949

  40. Indonesië 1945-1949

  1945-1949
  Op 17 augustus 1945 riep Soekarno de onafhankelijkheid van Indonesië uit, maar pas na twee ‘politionele acties’ en onder grote internationale druk legde Nederland zich daar eind 1949 bij neer.

  Bekijk details
 • 41. Willem Drees

  41. Willem Drees

  1886-1988
  Van 1948 tot 1958 was Willem Drees als minister-president leider van de rood-roomse coalitie. Het waren de jaren waarin de verzorgingsstaat werd opgebouwd, met regelingen als de AOW.

  Bekijk details
 • 42. De watersnood

  42. De watersnood

  1 februari 1953
  De watersnood van 1953 kostte ongeveer 1800 mensen het leven, nog eens 72.000 werden dakloos. De Deltawerken moesten verhinderen dat zich nog eens een ramp van die omvang zou voltrekken.

  Bekijk details
 • 43. De televisie

  43. De televisie

  Vanaf 1948
  In 1948 gestart met experimentele uitzendingen, heeft de televisie vanaf eind jaren ’50 een enorme vlucht genomen. Zowel in tijdsbesteding als in meningsvorming bracht het nieuwe medium ingrijpende veranderingen.

  Bekijk details
 • 44. Haven van Rotterdam

  44. Haven van Rotterdam

  Vanaf circa 1889
  Net als Schiphol is de haven van Rotterdam een mainport, een knooppunt voor de Nederlandse handel met het buitenland. Er wordt dan ook voortdurend gewerkt aan de verdere uitbouw ervan.

  Bekijk details
 • 45. Annie M.G. Schmidt

  45. Annie M.G. Schmidt

  1911-1995.
  De versjes en liedjes, toneelstukken en musicals, verhalen en hoorspelen van Annie M.G. Schmidt waren zo geliefd en tegelijk zo invloedrijk dat zij wel de echte koningin van Nederland werd genoemd.

  Bekijk details
 • 46. Suriname en de Nederlandse Antillen vanaf 1945

  46. Suriname en de Nederlandse Antillen vanaf 1945

  Nadat Suriname in 1975 onafhankelijk was geworden, is gaandeweg ook de verhouding tussen Nederland en de eilanden van de Nederlandse Antillen in meer of mindere mate aangepast.

  Bekijk details
 • 47. Srebrenica

  47. Srebrenica

  1995
  Dat Dutchbat de genocide op zevenduizend moslimmannen in de door haar beveiligde enclave Srebrenica niet heeft kunnen voorkomen, heeft ook in Nederland diepe sporen nagelaten.

  Bekijk details
 • 48. Veelkleurig Nederland

  48. Veelkleurig Nederland

  Vanaf 1945.
  In de vorige eeuw is het aantal inwoners in Nederland verdrievoudigd, van vijf naar meer dan vijftien miljoen. Vanaf de jaren ’60 is ook de diversiteit van die inwoners sterk toegenomen.

  Bekijk details
 • 49. De gasbel

  49. De gasbel

  1959-2030.
  De gaswinning uit het veld bij Slochteren is de kurk genoemd waarop onze welvaart drijft. Maar de eindigheid ervan en een toenemend aantal bevingen vergen wellicht ingrijpende politieke keuzes.

  Bekijk details
 • 50. Europa

  50. Europa

  Vanaf 1945.
  Na de Tweede Wereldoorlog heeft de Europese samenwerking gestalte gekregen. Lag het initiatief in 1951 bij 6 landen, inmiddels telt de Europese Unie 27 landen en willen er nog meer toetreden.

  Bekijk details

Poëzie

 • Paul Bogaert
 • Charlotte Van den Broeck
 • Hugo Claus
 • Herman de Coninck
 • Ellen Deckwitz
 • Jules Deelder
 • Charles Ducal
 • Christine D’Haen
 • Andy Fierens
 • Maarten van der Graaff
 • Judith Herzberg
 • Hester Knibbe
 • Geert De Kockere
 • Gerrit Kouwenaar
 • Ted van Lieshout
 • Lieke Marsman
 • Els Moors
 • Ilja Leonard Pfeijffer
 • Alfred Schaffer
 • Peter Verhelst
 • Miriam Van hee
 • Paul Bogaert

  Paul Bogaert

  Paul Bogaert is een dichter met een bijzonder scherp oor voor de kleinste nuances waarmee de hedendaagse taal uit verschillende domeinen bewust of onbewust geladen is. Hij weet die nuances op bijzonder ingenieuze wijze uit te buiten.

  Bekijk details
 • Charlotte Van den Broeck

  Charlotte Van den Broeck

  Nadat ze als performing poet naam had gemaakt, debuteerde Charlotte Van den Broeck met Kameleon, in januari 2016 bekroond met de Herman de Coninckprijs voor het beste debuut.

  Bekijk details
 • Hugo Claus

  Hugo Claus

  Na in 1947 zijn debuut te hebben gemaakt met de lyrische Kleine reek, evolueert Hugo Claus in zijn poëzie naar het modernisme van de jaren vijftig met als hoogtepunt De Oostakkerse gedichten uit 1955. Zijn later dichtwerk mag dan weer klassiek genoemd worden.

  Bekijk details
 • Herman de Coninck

  Herman de Coninck

  Herman de Coninck maakte de poëzie voor veel lezers toegankelijk. Vanaf zijn debuut in 1969 met De lenige liefde excelleren zijn gedichten in relativering, lichte ironie en hun grote toegankelijkheid.

  Bekijk details
 • Ellen Deckwitz

  Ellen Deckwitz

  De poëzie van Ellen Deckwitz is broeierig en griezelig en vliegt hier en daar uit de bocht, maar wel op zo’n manier dat je wenst dat dit bij meer dichters zou gebeuren.

  Bekijk details
 • Jules Deelder

  Jules Deelder

  Tijdens optredens lardeert Deelder zijn gedichten met anekdotes en moppen – of misschien is het andersom. Vaste thema’s in die gedichten zijn de Tweede Wereldoorlog, voetbalclub Sparta en Rotterdam.

  Bekijk details
 • Charles Ducal

  Charles Ducal

  Naast poëzie publiceerde Charles Ducal (pseudoniem van Frans Dumortier) ook een veelgeprezen verhalenbundel en onder meer een Gedichtendagessay. In 2014 werd hij gekozen tot de eerste Dichter des Vanderlands van België.

  Bekijk details
 • Christine D’Haen

  Christine D’Haen

  Het oeuvre van Christine D’Haenzal steeds nieuwe lezers weten aan te trekken. Deze poëzie vraagt veel van de lezer, maar geeft in ruil brede vergezichten die uitnodigen tot reflectie over leven en cultuur.

  Bekijk details
 • Andy Fierens

  Andy Fierens

  Wie nog dacht dat de poëzie steeds verheven onderwerpen bezingt op een haast sacrale, eerbiedige toon, moet die opvatting na lectuur van de gedichten van Andy Fierens grondig bijstellen.

  Bekijk details
 • Maarten van der Graaff

  Maarten van der Graaff

  ‘Een uiterst beweeglijke en vindingrijke dichter,’ zo typeerde de jury van de C. Buddingh’-prijs voor nieuwe Nederlandstalige poëzie 2014 Maarten van der Graaff op basis van zijn door haar bekroonde bundel Vluchtautogedichten.

  Bekijk details
 • Judith Herzberg

  Judith Herzberg

  Het is vreemd dat Judith Herzberg nog niet verkozen is als Dichter des Vaderlands, want ze is een van de meest toegankelijke en invoelbare dichters die er zijn. Maar hoe toegankelijk en invoelbaar ook, er is altijd een diepere betekenis.

  Bekijk details
 • Hester Knibbe

  Hester Knibbe

  Vanaf haar debuut in 1982 is Hester Knibbe een klassieke dichteres in een moderne wereld. Ze schrijft poëzie die het niet zoekt in onbegrijpelijke formuleringen, maar in de wereld aan betekenis die schuilgaat achter een heldere zin. Haar gedichten zijn helder en precies en getuigen immer van een groot vakmanschap.

  Bekijk details
 • Geert De Kockere

  Geert De Kockere

  Geert De Kockerede debuteerde in 1989 met Vingers in de jam, een poëziebundel voor kleuters. Daarna volgden snel ook prentenboeken, filosofische verhalenbundels, fotoboeken en, meer recent, boeken voor volwassen lezers.

  Bekijk details
 • Gerrit Kouwenaar

  Gerrit Kouwenaar

  Het barst van de emotie, maar je moet het er wel uithalen.’ Dat zei Gerrit Kouwenaar in een interview met Kenneth van Zijl op Cultura over het vooroordeel dat hij een kille, emotieloze dichter van kille en emotieloze verzen zou zijn.

  Bekijk details
 • Ted van Lieshout

  Ted van Lieshout

  Iedere keer weer bewijst Ted van Lieshout dat hij in geen enkel hokje past en niet vastzit aan één vorm en één doelgroep. Deze geanimeerde verteller en tegendraadse vernieuwer publiceerde al meer dan zestig kinderboeken.

  Bekijk details
 • Lieke Marsman

  Lieke Marsman

  Lieke Marsman debuteerde als dichter in het tijdschrift Tirade. Voor de bundel Wat ik mijzelf graag voorhoud werd ze driemaal bekroond. De eerste letter is haar tweede bundel.

  Bekijk details
 • Els Moors

  Els Moors

  Els Moors werd door de kritiek met lof overladen voor haar debuut Er hangt een hoge lucht boven ons (2006). In 2008 debuteerde zij als prozaschrijver met Het verlangen naar een eiland, een roman over liefde, seks en de hunkering naar de ander. Daarna verscheen nog de verhalenbundel Vliegtijd.

  Bekijk details
 • Ilja Leonard Pfeijffer

  Ilja Leonard Pfeijffer

  ‘Ik heb het nog nooit zo koud gehad/ als toen ik alles snapte,’ dichtte Ilja Leonard Pfeijffer in de niet separaat verschenen bundel Doka, die is opgenomen in De man van vele manieren, zijn verzameld dichtwerk.

  Bekijk details
 • Alfred Schaffer

  Alfred Schaffer

  Alfred Schaffer (1973) publiceerde vijf dichtbundels en won de Jo Peters Poëzieprijs, de Hugues C. Pernathprijs, de Ida Gerhardt Poëzieprijs en de Jan Campertprijs. Hij doceert aan de universiteit van Stellenbosch in Zuid-Afrika.

  Bekijk details
 • Peter Verhelst

  Peter Verhelst

  Naast dichter is Peter Verhelst ook romancier en regisseur. Voor zijn werk ontving hij prestigieuze prijzen als De Gouden Uil, de Vlaamse Cultuurprijs, de F. Bordewijkprijs, de Herman de Coninckprijs en de Jan Campertprijs.

  Bekijk details
 • Miriam Van hee

  Miriam Van hee

  Veel bundels van de in 1952 geboren dichter en slaviste Miriam Van hee werden bekroond, onder meer met de Herman de Coninck-prijs 2008, en genomineerd, onder meer voor de VSB Poëzieprijs 2014.

  Bekijk details

Log in

Inloggen

Inloggen hoeft alleen als u een reactie wilt plaatsen of aan een discussie wilt deelnemen.

 

Personaliseer

Personaliseer het Literatuurplein

Bepaal zelf welke rubrieken op de homepage worden getoond.

Kies een paginakleur

 • Verras mij
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •