Prijs voor Vlaams-Nederlandse Culturele Samenwerking 2009

Ga direct naar

Details:

De prijs wordt op zondag 28 juni door de Vlaamse minister van cultuur Bert Anciaux uitgereikt in de Aula Geertrij Cordeys in het Begijnhof in Diest. Elk van de laureaten ontvangt een bedrag van 25.000 euro.

Uitreikingsrapport:

De jury oordeelde dat de prijs niet beschouwd moet worden als een ‘kunstenprijs’, louter en alleen gebaseerd op grote artistieke verdienste. De laureaten hoeven niet verbonden te zijn met prestigieuze organisaties, of constant in de publieke belangstelling staan. Ze kunnen ook achter de schermen of in de periferie gewerkt hebben, waar ze lijnen hebben getrokken tussen mensen, visies of artistieke projecten.

Voor deze eerste editie van de prijs wenst de jury twee grootheden naar voor te schuiven die de Vlaams-Nederlandse culturele zaken op een bijzondere manier gediend hebben. Boegbeelden die een weg gebaand hebben voor beloftevolle jongere generaties, mensen die bedding geven en de nodige humus ook voor toekomstige prijzen.

De jury heeft gekozen voor Jozef Deleu en Jeroen Brouwers, twee ‘monumenten’ met een enorme staat van dienst. Een wat oudere Vlaming en Nederlander die nooit oud zullen zijn. Die met een enorme gedrevenheid en energie aan hun oeuvre, hun levenswerk getimmerd hebben. Twee heren die de verontwaardiging altijd waardig zullen beoefenen. Dat Brouwers en Deleu opzettelijk in de periferie zijn gaan wonen, ver van het gewoel en het gedonder (vanwaar ze dan weer zelf vaak tumult opwekten), illustreert perfect hun vrijdenkersmentaliteit. Maar los van die afstand zijn het twee bruggenbouwers die elk op hun specifieke manier mensen, visies, literaire en artistieke prestaties hebben verbonden.

De jury
Dorian van der Brempt (B) (voorzitter zonder stemrecht)
Joop Daalmeijer (Nl)
Stefaan De Ruyck (B)
Bart Dirks (Nl)
Chantal Pattyn (B)
Saïda Sakali (B)
Karl Van den Broeck (B)
Guido Wevers (Nl)


Winnaar

 • Jeroen Brouwers

  Rapport winnaar
  De jury is het er over eens dat de intrinsieke kwaliteiten van het magistrale oeuvre van Jeroen Brouwers alle negatieve commotie over welke prijs dan ook overstijgt. Brouwers is een literaire reus in het Nederlandse taalgebied. Zijn werk reikt veel verder dan de anekdotiek van de Lage Landen, en blijft ook vertaald overeind.

  Jeroen woont op de grens van onze landen, in de Belgische gemeente Zutendaal. Geboren in de voormalige kolonie Nederlands-Indië, gevormd door oorlog, kamp en terugkomst. Kent een ongelooflijke productiviteit: boeken, columns, verhalen, essays die aan beide kanten van de grens gelezen worden. Moeilijk mens in de omgang. Kan tieren, schelden, boeren en bokken, maar ook dat levert weer mooie proza op.

  Over de vraag of Jeroen Brouwers een Nederlander of een Vlaming is, kan je eindeloos redetwisten. Feit is dat hij Vlaanderen dichter bij Nederland heeft gebracht en het omgekeerde. Zijn werk is niet alleen vereeuwigd door rockzangers, maar ook in literatuurgeschiedenissen. Het is van een onwezenlijke schoonheid en van een onthutsende waarheid over de toestand van de mens in deze wereld.

  Jeroen Brouwers is altijd een bondgenoot geweest voor Vlaamse auteurs. In de jaren waarin hij voor Uitgeverij Manteau werkte heeft hij een taalkader geschapen. Een fundament waarop vele generaties na hem verder bouwden en wij nog steeds de vruchten van plukken. Een universum in taal waarmee hij het Vlaams en het Nederlands, zowel qua taal als thematiek overstijgt.

  Piet Piryns in zijn brief aan koningin Beatrix in Vrij Nederland: ‘…de liefde van de Vlaamse Beweging voor Nederland was tot mislukken gedoemd, zoals de Nederlandse schrijver Jeroen Brouwers – Vlaming honoris causa – voorspelde in zijn boek Vlaamse leeuwen: ‘De onoverbrugbaar gebleken kloof tussen Nederland en Vlaanderen: er is geen Nederlander die er wakker van ligt, en geen Vlaming die ervan kan slapen….Wie schrijft over culturele integratie van Noord en Zuid, die kan net zo goed schrijven over de integratie in zijn kat haar kut in het voorjaar – het geblaas, het gekrijs en het gemiauw dat bij beide integraties klinkt is exact hetzelfde.’

  Maar toch heeft Brouwers een enorme liefde voor de Nederlandse taal. In Kroniek van een karakter gaat hij terug naar Nederland en schrijft hij met veel weemoed over de Vlaamse dialecten. Brouwers’ getormenteerde geest en lichaam pendelden in gedachte en in feiten steeds tussen Vlaanderen en Nederland.

  Veel kenmerken en karakteristieken van Jeroen Brouwers werden beschreven en van commentaar voorzien maar wat hij voor het Nederlands, de taal van Nederlanders en Vlamingen, presteerde getuigt van een nooit geziene generositeit.

  Daarom is de kunstenaar Jeroen Brouwers de laureaat van de eerste tweejaarlijkse prijs voor Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking.


  Dankwoord Jeroen Brouwers
  (Uitgesproken in Diest op zondag 28 juni 2009)

  Vlaams-Nederlandse prijs voor Culturele Samenwerking. Het is me wat!

  Daar staan we dan, dierbare Jozef Deleu, mijn vriend sedert de Guldensporenslag of nog langer geleden. Allebei oud geworden met onze bemoeiingen en betrachtingen inzake deze culturele samenwerking van Vlaanderen en Nederland.

  Jij hebt daar je levenswerk van gemaakt en dient er terecht meer om te worden geprezen dan ik. Jij bent er 50 jaar geleden, in 1957, op je 19de mee begonnen met de oprichting van het na een halve eeuw nog altijd verschijnende, voortreffelijke tijdschrift over Vlaams-Nederlandse culturele aangelegenheden, Ons Erfdeel, waar in Nederland nauwelijks een spat interesse voor bestaat.

  En ik ben me er pas in gaan mengen toen ik al naar de 40 liep met twee knallende polemieken waarin ik met die zogenaamde Vlaams-Nederlandse samenwerking op verfrissende wijze de vloer aanveegde, welke anathema's wel in Vlaanderen revoluties hebben ontketend, maar waarvoor in Nederland geen hond één oor heeft gespitst.

  Jij bent diplomaat en tacticus, cultuurfilosoof en verstandige, geduldige, wijze man. Ik daarentegen, hoewel toch ook tamelijk verstandig, ben jouw volslagen tegendeel. Jij gaat beraden te werk en bent altijd in de zaak, die in se een goede zaak is, blijven geloven. Ik min of meer ook wel, zij het met toenemend scepticisme, maar in plaats van rustige beradenheid breng ik nu en dan kanonnen in stelling.

  Behalve in een zaak geloven, wil ik vaststellen en ervaren dat er iets van terechtkomt. Ik wens resultaten: - hoeft niet onmiddellijk, maar na een halve eeuw lijkt me dergelijk verlangen niet geheel onredelijk. Houd jij je standvastig overeind, ook dáárom te prijzen Jozef, in mij begint teleurstelling te primeren. De waarheid is, al jouw en mijn idealistische bedoelingen ten spijt, op welke toon dan ook verwoord, dat van een zogenaamde Vlaams-Nederlandse Nederlands-Vlaamse culturele samenwerking, laat staan integratie, nog altijd ternauwernood sprake is.

  Nederland geeft niks om Vlaanderen, wat we al weten sedert 1830. Nederland houdt geen rekening met Vlaanderen. Nederland negeert Vlaanderen. Mij als Nederlander, meer dan een kwart van mijn leven in Vlaanderen woonachtig geweest en wiens essayistiek voor een groot deel op missionerend te noemen wijze aan Vlaamse letteren en cultuur is gewijd, doet dit verdriet.

  Niet huilen! Voor dit verdriet krijg ik vandaag een prijs. Laat maar komen, die prijs, ik ben er verguld en blij mee. Ik weet dat deze Vlaamse prijs mij met warmte en sympathie en uit waardering is vergund, maar waarom het een Vlaams-Nederlandse prijs zou moeten heten, ontgaat mij. In de Nederlandse media is er zo goed als geen aandacht aan besteed, wat symptomatisch is bij alles wat aldaar uit Vlaanderen komt aanwaaien.

  Dat jou en mij, Jozef, heden op deze gewijde begijnenlocatie een prijs voor zogenaamde Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking ten deel valt, danken wij aan het feit, de paradox, dat Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking - schei toch uit! - alleen maar ‘zogenaamd’ bestaat en naar waarheid overwegend neerkomt uit pure larie, want Nederland doet er niet aan mee. Daar zijn uit de lange geschiedenis van de zogenaamde Noord-Zuid-integratie op cultureel gebied oeverloos veel voorbeelden van te geven. Een van de recentste, nog warm van actualiteit, is het volgende, dat er de rechtstreekse oorzaak van is, dat wij hier heden bijeen zijn.

  Ter bevordering van een Vlaams-Nederlandse Nederlands-Vlaamse culturele samenwerking, heeft men waarachtig ooit een speciaal instituut opgericht, deftig gevestigd te 's Gravenhage, dat Taalunie heet. Aan het hoofd hiervan staan hunne excellenties de Vlaamse en de Nederlandse ministers van Cultuur in vermeende eendracht. Deze met Vlaamse en Nederlandse miljoenen gefinancierde instelling geeft om de drie jaar met veel misplaatste bombarie een literaire prijs weg: de Prijs der Nederlandse Letteren, mij toegeschoven in 2007. Het aan deze prijs verbonden geldbedrag was dermate schamel dat ik daar de Taalunie een beleefde opmerking over maakte, zonder daar wat voor consequentie dan ook aan te verbinden. Het ene opperhoofd der unie, de Vlaamse cultuurminister Bert Anciaux, heeft geprobeerd het andere opperhoofd, zijn Nederlandse collega Ronald Plasterk, te overtuigen van de redelijkheid, ook vanuit prestigieus standpunt, het geldbedragje te verhogen. Vergeefs. De Nederlandse cultuurbobo Plasterk had zelf al, naar eigen onfeilbaar inzicht, uit eigen beweging en initiatief, zonder vooroverleg met zijn Vlaamse medebestuurder Anciaux beslist en besloten, dat het geldbedragje niet zou worden verhoogd, terwijl hij doof bleef voor de tegenargumentaties en -voorstellen van Vlaamse zijde. Symptomatisch.

  De Vlaams-Nederlandse Nederlands-Vlaamse samenwerking is een farce. Nederland luistert niet naar Vlaanderen en de culturele samenwerkingsonderneming Taalunie is en schimmeninstituut, sowieso van weinig nut, waar kennelijk alleen Nederland de dienst uitmaakt.

  Niet om het geringe prijsbedragje wenste ik taalunies poppenkastprijsje te weigeren, maar vanwege het hier geschetste zoveelste Vlaams-Nederlandse Nederlands-Vlaamse cultuursamenwerkingsdebacle: om van mijn kant, ook voor de zoveelste keer, de voosheid van die zogenaamde samenwerking aan de kaak te stellen. Ik schreef over dit hele gedonderjaag mijn vloekschrift Sisyphus' bakens, dat ik vóór publicatie jou te lezen heb gegeven, Jozef, vanwege je wijsheid en beradenheid, je diplomatie en tact. De polemist moet vloeken en ridiculiseren, maar mag nooit de waarheid geweld aandoen. Jozef stelde me gerust, mijn kanonsalvo's dreunden van waarheid en mijn protesten waren gerechtvaardigd. Nederlander verzoekt Vlaming om advies, kom er eens om, nooit van gehoord in het verre Den Haag.

  Jozef Deleu en ik vormen met ons tweetjes dat Vlaams-Nederlands Nederlands-Vlaams cultureel samenwerkingsverband. Het is dus goed en wettig, billijk en heilzaam dat wij er eens voor worden toegezongen.

  Jozef Deleu heeft altijd gelijk in al zijn standpunten en beweringen inzake culturele integratie van onze beide landen, maar ik heb dat altijd ook. Wij slaan elkaar de schedel niet in omdat wij beschaafde heren van stand zijn, ik de pessimist, hij de idealist, ik de prozaïst, hij de dichter, ik de Hollander, hij de Europeeër. Wij hebben elkaar altijd goed begrepen in onze afwijkende visies. Jozef weet dat ik dergelijke integratie onnoodzakelijk, overbodig en zelfs onwenselijk vind, - ‘er komt alleen maar ruzie van’ - maar is nooit te beroerd om met mijn chagrijnige argumentaties mee te denken. Waar wij het in ieder geval altijd onvoorwaardelijk over eens zijn, is de waarheid van Jozefs dictum: ‘Hinderlijk zijn is de wezenlijke opdracht van iedere intellecueel.’

  In een interview in Vrij Nederland van vorige week deed de Nederlandse cultuurpinokkio Plasterk mijn Sisyphus' bakens af als een cabarettekst en hield hij gewoon glashard zijn smoesjes, leugens en dooddoeners vol waarvoor ik hem aan de schandpaal had genageld.

  Het aan de Prijs der Nederlandse Letteren verbonden geldbedrag werd uiteindelijk toch gevoelig verhoogd, maar niet alsnog aan mij toegekend. Had ik maar niet zo stout moeten zijn, taalunie beleefd attent te maken op het feit dat ze al decennialang indolent ligt te apegapen. De Vlaams-Nederlandse Nederlands-Vlaamse driejaarlijkse Prijs der Nederlandse Letteren is intussen opnieuw, vervroegd, toegekend: aan een zeer gewaarde collega, die ik er gemeend van harte mee feliciteer, - maar wel voor de vierde achtereenvolgende keer aan een Nederlandse schrijver. In geen twaalf jaar meer is een Vlaamse schrijver deze tweelandenprijs ten deel gevallen. Het koekblik Vlaamse schrijvers is blijkbaar tot op de bodem toe leeggegeten. Taalunie bezit ook nog de macht, gecentraliseerd in Nederland, de prijsjury te verbieden! de prijs toe te kennen aan een bepaalde, met name door taalunie genoemde schrijver. Een overheidsinstantie die ene jury verbiedt! onafhankelijk en onbevooroordeeld objectief te zijn? En een jury die zich láát verbieden, in slaafse, laffe onderworpenheid?

  Er is van alles rot en er stinkt van alles in de culturele Zuid-noord Noord-zuid samenwerking. Het lijkt wel een huwelijk dat in stand wordt gehouden voor het huis, voor het geld, voor de kinderen, voor de buren, uit gewenning of luiheid, maar al lang niet meer uit wederkerige liefde.

  Welnu. De cultuurprijs die wij vandaag ontvangen draagt een verkeerde naam. Het is geen Vlaams-Nederlandse prijs. De Nederlandse cultuur, in de persoon van Plasterk, is hier niet aanwezig, al heb ik persoonlijk zijne excellentie daartoe uitgenodigd. Het is een Vlaamse prijs. Door de Vlaamse cultuurexcellentie Bert Anciaux in het leven geroepen ter beschaming van taalunies Haagse bluf en ter compensatie, - waarmee hij mij groot plezier en diepe voldoening schenkt. Jozef, wij feliciteren elkaar met de heden voor het eerst uitgereikte Bert Anciauxprijs.

  Ik dank Vlaanderen voor deze prestigieuze onderscheiding, ik dank de jury, die heeft blijk gegeven van grote wijsheid, en ik dank jou, Jozef, voor je vleiende woorden.

  In zijn Vlaamsche en Europeesche beweging schreef August Vermeylen: ‘Ik houd van een mensch, die is wat hij is, wat gij in den grond zijt, moet gij geheel zijn.’

  Zo'n mens is Jozef Deleu.

  Over onze relatie in het teken van een door sommigen gedroomd Vlaams-Nederlands, Nederlands-Vlaams cultureel samengaan, waarvan Vermeylen een der voorvaders is geweest, schreef ik, toen Deleu 60 jaar werd, mijn boekje De rode telefoon. De slotregels daarvan herhaal ik nu: ‘Ik eer je voor je moed, je onschokbare geloof, je geduld en doorzettingskracht, beste Jozef Deleu. Al zul je mijn scepsis en gekanker moeten blijven verdragen, doe het met een glimlach, ik blijf naast je.
  Hand in hand.

  In vriendschap.

 • Jozef Deleu

  Rapport winnaar
  De relaties vloeiend houden tussen Vlaanderen en Nederland is een constante in het leven van Jozef Deleu. Een cultuurstrategisch plan van lange adem.

  Hij zette de samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland ook op de politieke agenda. Wars van elke enge nationalistische zweem of vendelgezwaai. Deleu heeft al zijn wijsheid en kracht geïnvesteerd in de cultuur van de Lage Landen en een onverzettelijk geloof in taal en literatuur. Deleu is een kritisch denker en snedig schrijver, die Vlaanderen en Nederland met Sturm und Drang wil beschermen tegen het virus van de middelmatigheid. Zijn niet-aflatende inzet om Vlaanderen en Nederland samen op de wereldkaart te zetten, verdient meer lof dan Deleu totnogtoe gekregen heeft.

  We citeren Jozef Deleu zelf: ‘De culturele samenwerking Nederland-Vlaanderen is een kwestie van welbegrepen eigenbelang: een mariage de raison. Daar gaat geen dreiging van uit. In toenemende mate moet worden gestreefd naar een zindelijke en open verhouding. Laat de Nederlander Nederlander blijven en de Vlaming Vlaming. Wij zijn Nederlandssprekend en dat is meer dan genoeg om op taal- en cultureel gebied nauw samen te werken.’

  Jozef Deleu, de markies van de Nederlandse dichtkunst. De keizer van de wrange humor. De koploper van de plaaggeesten. Angst voor de Grote Noorderbuur, angst voor neo-kolonialisme, angst voor bloemen die buiten de eigen tuin groeien... daar gaat Jozef al jarenlang krachtig tegen in. Vanuit zijn woonst ‘Huize Oranje’ in het verre West-Vlaamse Rekkem heeft hij zijn hele leven, gedreven door een positieve woede, en met een niet-aflatende energie aan constructieve cultuurpolitiek gedaan.

  De stichter van Ons Erfdeel, Septentrion en The Low Countries en de hoofd- en enige redacteur van het onvolprezen poëzietijdschrift Het Liegend Konijn speelt nog steeds een essentiële rol in de culturele betrekkingen tussen Nederland en Vlaanderen. Als bestuurder van de VRT blijft hij ijveren voor een kwalitatieve openbare omroep en komt hij op voor de Vlaams-Nederlandse samenwerking, ook op het moment dat dat niet meer zo evident was. Gestaag en met een ontstellende overtuiging heeft hij de culturele diplomatie op een zeer persoonlijke manier vorm gegeven.

  Leven en werk
  Deleu schreef poëzie en lyrisch proza, stelde verschillende bloemlezingen samen, en hield een aantal geruchtmakende cultuurpolitieke redevoeringen.

  In 1957 richtte hij het driemaandelijkse tijdschrift Ons Erfdeel op, waarvan hij tot 2002 hoofdredacteur was.

  In 1970 bracht hij Ons Erfdeel onder in de onafhankelijke Vlaams-Nederlandse Stichting Ons Erfdeel, waarvan hij afgevaardigd bestuurder werd. De Vlaams-Nederlandse vereniging Ons Erfdeel vzw wil de culturele samenwerking tussen de Nederlandssprekenden bevorderen en de cultuur van Vlaanderen en Nederland in het buitenland bekend maken. Ons Erfdeel vzw doet dit door het uitgeven van boeken en tijdschriften in verschillende talen over de cultuur van Vlaanderen en Nederland.

  In 1972 richtte hij het tijdschrift Septentrion, Arts, lettres et culture de Flandre et des Pays-Bas op. Het blad wil de Nederlandstalige cultuur beter bekend te maken in de francofonie.

  In 1976 richtte hij het tweetalige jaarboek De Franse Nederlanden / Les Pays-Bas Français op. Dit jaarboek wil de uitwisseling tussen Noord-Frankrijk en het Nederlandse taalgebied bevorderen.

  In 1993 volgde de oprichting van het jaarboek The Low Countries. Dit jaarboek wil de Engelstalige wereld beter informeren over de cultuur van Nederland en Vlaanderen.

  Onder zijn leiding werd de Stichting Ons Erfdeel uitgebouwd tot een Vlaams-Nederlandse cultuurpolitieke instelling, die naast de publicatie van bovengenoemde periodieken ook informatieve boeken in verschillende talen publiceerde over taal, literatuur en cultuur van de Lage Landen.

  Op de Belgisch-Franse grens, in het West-Vlaamse Rekkem, deelgemeente van de stad Menen, liet hij in 1972 het ‘Dialoogcentrum Stichting Erfdeel’ bouwen.

  In 2003 richtte hij Het Liegend Konijn op, tijdschrift voor hedendaagse Nederlandstalige poëzie. Van dit radicaalste poëzietijdschrift van de Lage Landen is hij de enige redacteur.

  Om al deze redenen is cultuuractivist en Jozef Deleu laureaat.


  Dankwoord Jozef Deleu
  (Uitgesproken in Diest op zondag 28 juni 2009)

  Mijnheer de Minister,
  Als Vlaamse laureaat van deze prijs van de gezamenlijkheid, wil ik u niet alleen oprecht dank zeggen voor deze tastbare blijk van waardering, maar ook voor het belang dat u als Minister van Cultuur al jarenlang hecht aan de culturele samenwerking Nederland-Vlaanderen. De instelling van deze prijs beschouw ik dan ook als een bekroning van uw persoonlijk en inspirerend engagement op dat gebied. De jury die u voor deze prijs hebt samengesteld, bestaat uit deskundigen actief in het brede veld van de cultuur. Dat is zeer belangrijk, want onze samenwerking is niet beperkt tot taal en literatuur, ze speelt zich ook af op het hele terrein van de cultuur en de cultuurpolitiek. Voor u staat dus een man die u dankbaar is voor deze prijs.

  Beste Voorzitter en leden van de Jury,
  Het is hartverwarmend te mogen vaststellen dat meer dan een halve eeuw engagement - waarbij in mijn geval ook mijn vrouw en mijn kinderen een grote rol hebben gespeeld - ook door medestanders en opvolgers wordt gewaardeerd. Uw keuze onderschrijf ik zonder geveinsde bescheidenheid. Ik ben er u wel bijzonder erkentelijk voor.

  Mijnheer de Minister, Geachte leden van de Jury, Dames en Heren,
  Er is afgesproken dat ik ook iets mocht zeggen over mijn dierbare Nederlandse collega - laureaat, Jeroen Brouwers.

  In 1992 ontving Jeroen Brouwers de ‘Orde van de Vlaamse Leeuw’. Bij de uitreiking van deze onderscheiding werd een begin gemaakt met het uit de wereld helpen van een groot misverstand rond deze onbegrepen minnaar van Vlaanderen.

  Door zijn ervaringen als redacteur bij een Vlaamse uitgeverij en zijn polemische geschriften over het doen en laten in de Vlaamse letteren, beschouwden velen Jeroen Brouwers als een vervelende querulant, een Hollander die zich bemoeide met Vlaamse zaken die hem niet aangingen. Dat misverstand werd in stand gehouden omdat zijn kritische benadering van onze literatuur ontluisterend was. Men wilde liever het eigen Vlaamse potje toegedekt houden. Men had geen behoefte aan een Hollander die met kennis van zaken wees op de slordigheid en de gemakzucht van veel Vlaamse schrijvers.

  In de omgang heeft Brouwers de mentaliteit van een Brabander. Hij houdt van de goede dingen des levens, maar als hij achter zijn schrijftafel plaatsneemt, schuwt hij de polemiek en de controverse niet. Dan is hij het tegendeel van een diplomaat. Wat de polemist en essayist Brouwers schrijft, is meesterlijk verwoord en mede daardoor is het ook altijd een beetje meer waar dan een stuntelig betoog. Zijn lezers worden aangegrepen door de verontwaardiging en de woede waarmee hij middelmatigheid te lijf gaat. Bij mijn weten heeft niemand eerder de literatuur van Vlaanderen op zo'n doeltreffende manier in Nederland onder de aandacht gebracht. Hij is dé pleitbezorger van onze literatuur in het Noorden. Het heeft jaren geduurd voordat men dat heeft ingezien. Vandaag is het zo ver. Dat is een goed teken, voor Brouwers, voor Nederland en voor Vlaanderen.

  Maar naast zijn werk als kritisch bruggenbouwer is Brouwers natuurlijk in de eerste plaats een van onze belangrijkste schrijvers. Het unieke oeuvre dat hij tot stand heeft gebracht en waaraan hij nog gestaag werkt, verdient grote waardering. Hij heeft als schrijver, als vakman, aan ons Nederlands een zelden geziene glans en originaliteit verleend. Er zijn weinig auteurs in ons taalgebied van wie het werk het niveau haalt van dat van Brouwers. Een betere Nederlandse laureaat had men voor deze prijs van de gezamenlijkheid niet kunnen vinden. Jeroen, van harte gefeliciteerd. Ga verder met het schrijven van prachtige boeken en blijf je bemoeien met de kwaliteit van onze literatuur.

Naar de overzichtspagina

Agenda

Theater

 • Er zijn voor vandaag geen theatervoorstellingen aangemeld

Film

 • Er zijn voor vandaag geen films aangemeld

Video's & Podcasts

 • Maria Barnas

  Podcast van Erik Jan Harmens met Maria Barnas over haar in januari verschenen roman Altijd Augustus

  Opname: 12-04-2017
  Erik Jan Harmens
 • Kluun

  Podcast van Erik Jan Harmens met Kluun over zijn roman DJ

  Opname: 31-03-2017
  Erik Jan Harmens
 • Ronald Snijders

  Podcast van Erik Jan Harmens met Ronald Snijders over diens gedichtenverzameling Kopdichtbundel.

  Opname: 13-03-2017
  Erik Jan Harmens

Meer video's & podcasts

Canon van de Nederlandse geschiedenis

 • 1. Hunebedden
 • 2. De Romeinse Limes
 • 3. Willibrord
 • 4. Karel de Grote
 • 5. Hebban olla vogala
 • 6. Floris V
 • 7. De Hanze
 • 8. Erasmus
 • 9. Karel V
 • 10. De Beeldenstorm
 • 11. Willem van Oranje
 • 12. De Republiek
 • 13. De Verenigde Oostindische Compagnie
 • 14. De Beemster
 • 15. De grachtengordel
 • 16. Hugo de Groot
 • 17. De Statenbijbel
 • 18. Rembrandt
 • 19. De Atlas Major van Blaeu
 • 20. Michiel de Ruyter
 • 21. Christiaan Huygens
 • 22. Spinoza
 • 23. Slavernij
 • 24. Buitenhuizen
 • 25. Eise Eisinga
 • 26. De patriotten
 • 27. Napoleon Bonaparte
 • 28. Koning Willem I
 • 29. De eerste spoorlijn
 • 30. De Grondwet
 • 31. Max Havelaar
 • 32. Verzet tegen kinderarbeid
 • 33. Vincent van Gogh
 • 34. Aletta Jacobs
 • 35. De Eerste Wereldoorlog
 • 36. De Stijl
 • 37. De crisisjaren
 • 38. De Tweede Wereldoorlog
 • 39. Anne Frank / Jodenvervolging
 • 40. Indonesië 1945-1949
 • 41. Willem Drees
 • 42. De watersnood
 • 43. De televisie
 • 44. Haven van Rotterdam
 • 45. Annie M.G. Schmidt
 • 46. Suriname en de Nederlandse Antillen vanaf 1945
 • 47. Srebrenica
 • 48. Veelkleurig Nederland
 • 49. De gasbel
 • 50. Europa
 • 1. Hunebedden

  1. Hunebedden

  Circa 4.000 tot 3.000 v.Chr.
  Hunebedden zijn door mensenhanden geordende steenformaties die dienden als begraafplaats. In Drenthe zijn er ruim vijftig bewaard gebleven.

  Bekijk details
 • 2. De Romeinse Limes

  2. De Romeinse Limes

  47-ca. 400.
  Bij het begin van onze jaartelling vormde de Rijn, die van Xanten via Utrecht en Alphen aan den Rijn naar Katwijk stroomde, de Limes, de grens van het Romeinse rijk.

  Bekijk details
 • 3. Willibrord

  3. Willibrord

  658-739.
  De Engels monnik Willibrord kwam in 690 aan land bij de monding van de Rijn om zich in te zetten voor de verspreiding van het christendom in het land van de Friezen.

  Bekijk details
 • 4. Karel de Grote

  4. Karel de Grote

  724-814.
  Karel de Grote, op kerstdag van het jaar 800 door de paus tot keizer over het Westen gekroond, had het Frankische rijk zo weten uit te breiden dat het grote delen van het huidige Europa omvatte, waaronder de latere Nederlanden.

  Bekijk details
 • 5. Hebban olla vogala

  5. Hebban olla vogala

  Omstreeks 1100.
  Om zijn ganzenveer te scherpen krabbelde een Vlaamse monnik omstreeks het jaar 1100 een paar zinnen neer uit een liefdesliedje. Het is de oudst bewaarde tekst in het Nederlands.

  Bekijk details
 • 6. Floris V

  6. Floris V

  1254-1296.
  Floris V was de graaf die in de dertiende eeuw het machtsgebied van Holland aanzienlijk wist uit te breiden, tot drie van zijn vazallen zich tegen hem keerden.

  Bekijk details
 • 7. De Hanze

  7. De Hanze

  1356-ca. 1450
  Door het Hanzeverbond tussen steden in Nederland, België, de Baltische Staten, Noorwegen en Polen waren Zutphen, Deventer, Tiel, Kampen, Zwolle en meer steden in het oosten van het land van de twaalfde tot de zestiende eeuw welvarende handelscentra.

  Bekijk details
 • 8. Erasmus

  8. Erasmus

  1469?-1536
  Naast etiquetteboeken, vorstenspiegels, samenspraken en traktaten die heersers en burgers moesten opvoeden tot wijze christenen, publiceerde Erasmus onder meer Adagia, een verzameling klassieke spreekwoorden, en de satire Lof der zotheid.

  Bekijk details
 • 9. Karel V

  9. Karel V

  1500-1558.
  Zo groot was het rijk waarover Karel V heerste dat de zon er letterlijk nooit onderging. Tot dat rijk behoorden de Nederlanden, die hij tot een bestuurlijke eenheid probeerde te smeden.

  Bekijk details
 • 10. De Beeldenstorm

  10. De Beeldenstorm

  1566.
  Dit was het wonderjaar waarin edellieden die zich geuzen noemden, zich steeds openlijker tegen het landsbestuur keerden en waarin in de hele Nederlanden kerken en kloosters werden geplunderd en ontdaan van hun katholieke symbolen.

  Bekijk details
 • 11. Willem van Oranje

  11. Willem van Oranje

  1533-1584.
  Willem van Oranje was een ambitieuze edelman die min of meer zijns ondanks uitgroeide tot een rebel en later werd vereerd als de ‘vader des vaderlands’, als de grondlegger van een nieuwe Nederlandse staat.

  Bekijk details
 • 12. De Republiek

  12. De Republiek

  1588-1795
  Na de oorlog waren de Nederlanden uiteengevallen in de zuidelijke Spaanse Nederlanden en de noordelijke Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. In het vroegmoderne Europa was een republiek een uitzondering.

  Bekijk details
 • 13. De Verenigde Oostindische Compagnie

  13. De Verenigde Oostindische Compagnie

  1602-1799
  De Verenigde Oostindische Compagnie had het Nederlandse monopolie op de handel in de Aziatische wateren en mocht oorlogen voeren, verdragen sluiten en gebieden besturen. Zo ontwikkelde de VOC zich tot een geduchte macht.

  Bekijk details
 • 14. De Beemster

  14. De Beemster

  1612
  Nadat met 43 windmolens de Beemster was drooggelegd, werd in 1612 met de inrichting van de polder begonnen. Aan het strak geometrische patroon waarvan werd uitgegaan, heeft de Beemster zijn roem te danken.

  Bekijk details
 • 15. De grachtengordel

  15. De grachtengordel

  1613-1662
  Bij de uitbreiding van Amsterdam vanaf 1613 werd nut gecombineerd met schoonheid. Een van de projecten was de grachtengordel, met zijn karakteristieke halfronde vorm en zijn residentiële functie, met tal van ‘stadspaleisjes’ voor kapitaalkrachtige inwoners.

  Bekijk details
 • 16. Hugo de Groot

  16. Hugo de Groot

  1583-1645
  Hugo de Groot is vooral bekend gebleven door zijn ontsnapping in een boekenkist uit slot Loevestein in 1621. Hij staat echter ook te boek als een groot rechtsgeleerde die de beginselen van het volkerenrecht formuleerde.

  Bekijk details
 • 17. De Statenbijbel

  17. De Statenbijbel

  1637
  In 1618 gaf de gereformeerde synode opdracht een Nederlandse vertaling van de bijbel te maken. Die verscheen in 1637 en zou in de loop der eeuwen een groot stempel drukken op de Nederlandse taal en cultuur.

  Bekijk details
 • 18. Rembrandt

  18. Rembrandt

  1606-1669
  Van de circa 175 kunstschilders die Amsterdam omstreeks 1650 rijk was en die de culturele bloei in de Gouden Eeuw symboliseren, was Rembrandt een van de succesrijkste. Met zijn dure portretten en schilderijen bediende hij een elite van welgestelde burgers en kunstkenners.

  Bekijk details
 • 19. De Atlas Major van Blaeu

  19. De Atlas Major van Blaeu

  1662-1665
  Met kennis van zaken zette Willem Jansz Blaeu in 1605 in Amsterdam een drukkerij en uitgeverij van hoogwaardige kaarten en atlassen op, die door zijn zoon Joan werd voortgezet, onder meer met de uigave van de Atlas Major.

  Bekijk details
 • 20. Michiel de Ruyter

  20. Michiel de Ruyter

  1607-1676
  Conflicterende handelsbelangen leidden ertoe dat de Republiek in de zeventiende eeuw voortdurend oorlog op zee moest voeren. De beroemdste van alle zeehelden was Michiel Adriaenszoon de Ruyter, die het bracht tot luitenant-admiraal van de marine.

  Bekijk details
 • 21. Christiaan Huygens

  21. Christiaan Huygens

  1629-1695
  Christiaan Huygens was een van de grootste geleerden van zijn tijd, wiens verdiensten op vele terreinen liggen. Zo vond hij onder meer het slingeruurwerk uit en ontdekte hij de maan Titan bij de planeet Saturnus.

  Bekijk details
 • 22. Spinoza

  22. Spinoza

  1632-1677
  Al behoort hij tot de filosofen die het westerse denken hebben gevormd, tijdens zijn leven moest Spinoza zo voorzichtig zijn dat zelfs zijn hoofdwerk, de Ethica, pas na zijn dood werd uitgebracht.

  Bekijk details
 • 23. Slavernij

  23. Slavernij

  1621-1863
  De Nederlandse slavenhandel begon in 1621 met de oprichting van de West-Indische Compagnie en eindigde bijna 250 jaar later met de afschaffing van de slavernij in Suriname.

  Bekijk details
 • 24. Buitenhuizen

  24. Buitenhuizen

  17e en 18e eeuw
  In de Gouden Eeuw lieten vooral rijke Amsterdamse kooplieden langs de Vecht en andere rivieren riante buitenhuizen bouwen, met vaak prachtige tuinen.

  Bekijk details
 • 25. Eise Eisinga

  25. Eise Eisinga

  1744-1828.
  Geïnspireerd door de Verlichting bouwde Eise Eisinga in zijn werkkamer een bewegend model van het zonnestelsel, nu nog altijd het oudste werkende planetarium ter wereld.

  Bekijk details
 • 26. De patriotten

  26. De patriotten

  1780-1795
  Na de bloeitijd van de Republiek werden burgers een politieke macht die zich tegen stadhouder Willem V keerde en ernaar streefde het land tot een politieke eenheid te smeden.

  Bekijk details
 • 27. Napoleon Bonaparte

  27. Napoleon Bonaparte

  1769-1821
  Als keizer bracht Napoleon zowat heel Europa onder zijn gezag. In Nederland introduceerde hij aanvankelijk de monarchie en moderniseerde hij het bestuur en de rechtspraak.

  Bekijk details
 • 28. Koning Willem I

  28. Koning Willem I

  1772-1843
  Na het congres van Wenen in 1815 werden noord en zuid samen het Verenigd Koninkrijk, onder koning Willem I. Ondanks diens inspanningen de economie te verbeteren, kwam het zuiden in 1830 in opstand.

  Bekijk details
 • 29. De eerste spoorlijn

  29. De eerste spoorlijn

  1839
  Ondanks de aanvankelijke scepsis heeft de komst in 1839 van de trein in Nederland veel bijgedragen tot de ontsluiting van het land en een versnelde industrialisatie ervan.

  Bekijk details
 • 30. De Grondwet

  30. De Grondwet

  1848
  Omdat de Grondwet bepaalt wie de macht uitoefent en hoe dat gebeurt, is het voornaamste wet van een staat. De Nederlandse Grondwet werd ingevoerd in 1798 en herzien in 1815 en 1848.

  Bekijk details
 • 31. Max Havelaar

  31. Max Havelaar

  1860
  De ervaringen van Eduard Douwes Dekker als assistent-resident in Nederlands-Indië vormden de basis voor de felle aanklacht tegen het koloniale regime die hij als Multatuli in de vorm van de roman Max Havelaar zou schrijven.

  Bekijk details
 • 32. Verzet tegen kinderarbeid

  32. Verzet tegen kinderarbeid

  19e eeuw
  Toen kinderen door de Industriële Revolutie ook massaal in fabrieken aan het werk werden gezet, nam het verzet daartegen toe. Het zou tot 1874 duren voordat een wet de inzet van kinderen in fabrieken verbood.

  Bekijk details
 • 33. Vincent van Gogh

  33. Vincent van Gogh

  1853-1890
  Met zijn kleurrijke, eigenzinnige schilderijen en zijn door amoureuze, persoonlijke en zakelijke tegenspoed getekende leven is Vincent van Gogh een van de meest tot de verbeelding sprekende kunstenaars.

  Bekijk details
 • 34. Aletta Jacobs

  34. Aletta Jacobs

  1854-1929
  Haar hele leven heeft Aletta Jacobs gestreden voor de rechten van vrouwen, onder meer voor het in 1919 ingevoerde algemeen vrouwenkiesrecht. Ook als arts kwam ze op voor de belangen van vrouwen.

  Bekijk details
 • 35. De Eerste Wereldoorlog

  35. De Eerste Wereldoorlog

  1914-1918
  Al wist Nederland in 1914 neutraal te blijven, toch zou de Grote Oorlog niet helemaal aan het land voorbijgaan. Ook de Nederlanders voelden steeds meer de consequenties ervan.

  Bekijk details
 • 36. De Stijl

  36. De Stijl

  1917-1981
  Opgericht in de chaos van de Eerste Wereldoorlog, streefden de beweging en het tijdschrift De Stijl naar harmonie door het gebruik van geometrische vormen en van de primaire kleuren en de niet-kleuren.

  Bekijk details
 • 37. De crisisjaren

  37. De crisisjaren

  1929-1940
  Elke dag urenlang aanschuiven in stempellokalen. Dat was het vernederende lot van de steuntrekkende werklozen in de jaren van 1929 tot 1940, die de geschiedenis zijn ingegaan als de crisisjaren.

  Bekijk details
 • 38. De Tweede Wereldoorlog

  38. De Tweede Wereldoorlog

  1940-1945
  Na het bombardement op Rotterdam op 14 mei 1940 capituleerde de Nederlandse legerleiding. Het was het begin van de Duitse bezetting van Nederland, die zo’n vijf jaar zou duren.

  Bekijk details
 • 39. Anne Frank / Jodenvervolging

  39. Anne Frank / Jodenvervolging

  1942-1945
  Door de publicatie van het dagboek zij tijdens de onderduik bijhield, groeide Anne Frank uit van een naamloze dode, omgekomen in Bergen-Belsen, tot het internationale symbool van de Holocaust.

  Bekijk details
 • 40. Indonesië 1945-1949

  40. Indonesië 1945-1949

  1945-1949
  Op 17 augustus 1945 riep Soekarno de onafhankelijkheid van Indonesië uit, maar pas na twee ‘politionele acties’ en onder grote internationale druk legde Nederland zich daar eind 1949 bij neer.

  Bekijk details
 • 41. Willem Drees

  41. Willem Drees

  1886-1988
  Van 1948 tot 1958 was Willem Drees als minister-president leider van de rood-roomse coalitie. Het waren de jaren waarin de verzorgingsstaat werd opgebouwd, met regelingen als de AOW.

  Bekijk details
 • 42. De watersnood

  42. De watersnood

  1 februari 1953
  De watersnood van 1953 kostte ongeveer 1800 mensen het leven, nog eens 72.000 werden dakloos. De Deltawerken moesten verhinderen dat zich nog eens een ramp van die omvang zou voltrekken.

  Bekijk details
 • 43. De televisie

  43. De televisie

  Vanaf 1948
  In 1948 gestart met experimentele uitzendingen, heeft de televisie vanaf eind jaren ’50 een enorme vlucht genomen. Zowel in tijdsbesteding als in meningsvorming bracht het nieuwe medium ingrijpende veranderingen.

  Bekijk details
 • 44. Haven van Rotterdam

  44. Haven van Rotterdam

  Vanaf circa 1889
  Net als Schiphol is de haven van Rotterdam een mainport, een knooppunt voor de Nederlandse handel met het buitenland. Er wordt dan ook voortdurend gewerkt aan de verdere uitbouw ervan.

  Bekijk details
 • 45. Annie M.G. Schmidt

  45. Annie M.G. Schmidt

  1911-1995.
  De versjes en liedjes, toneelstukken en musicals, verhalen en hoorspelen van Annie M.G. Schmidt waren zo geliefd en tegelijk zo invloedrijk dat zij wel de echte koningin van Nederland werd genoemd.

  Bekijk details
 • 46. Suriname en de Nederlandse Antillen vanaf 1945

  46. Suriname en de Nederlandse Antillen vanaf 1945

  Nadat Suriname in 1975 onafhankelijk was geworden, is gaandeweg ook de verhouding tussen Nederland en de eilanden van de Nederlandse Antillen in meer of mindere mate aangepast.

  Bekijk details
 • 47. Srebrenica

  47. Srebrenica

  1995
  Dat Dutchbat de genocide op zevenduizend moslimmannen in de door haar beveiligde enclave Srebrenica niet heeft kunnen voorkomen, heeft ook in Nederland diepe sporen nagelaten.

  Bekijk details
 • 48. Veelkleurig Nederland

  48. Veelkleurig Nederland

  Vanaf 1945.
  In de vorige eeuw is het aantal inwoners in Nederland verdrievoudigd, van vijf naar meer dan vijftien miljoen. Vanaf de jaren ’60 is ook de diversiteit van die inwoners sterk toegenomen.

  Bekijk details
 • 49. De gasbel

  49. De gasbel

  1959-2030.
  De gaswinning uit het veld bij Slochteren is de kurk genoemd waarop onze welvaart drijft. Maar de eindigheid ervan en een toenemend aantal bevingen vergen wellicht ingrijpende politieke keuzes.

  Bekijk details
 • 50. Europa

  50. Europa

  Vanaf 1945.
  Na de Tweede Wereldoorlog heeft de Europese samenwerking gestalte gekregen. Lag het initiatief in 1951 bij 6 landen, inmiddels telt de Europese Unie 27 landen en willen er nog meer toetreden.

  Bekijk details

Poëzie

 • Paul Bogaert
 • Charlotte Van den Broeck
 • Hugo Claus
 • Herman de Coninck
 • Ellen Deckwitz
 • Jules Deelder
 • Charles Ducal
 • Christine D’Haen
 • Andy Fierens
 • Maarten van der Graaff
 • Judith Herzberg
 • Hester Knibbe
 • Geert De Kockere
 • Gerrit Kouwenaar
 • Ted van Lieshout
 • Lieke Marsman
 • Els Moors
 • Ilja Leonard Pfeijffer
 • Alfred Schaffer
 • Peter Verhelst
 • Miriam Van hee
 • Paul Bogaert

  Paul Bogaert

  Paul Bogaert is een dichter met een bijzonder scherp oor voor de kleinste nuances waarmee de hedendaagse taal uit verschillende domeinen bewust of onbewust geladen is. Hij weet die nuances op bijzonder ingenieuze wijze uit te buiten.

  Bekijk details
 • Charlotte Van den Broeck

  Charlotte Van den Broeck

  Nadat ze als performing poet naam had gemaakt, debuteerde Charlotte Van den Broeck met Kameleon, in januari 2016 bekroond met de Herman de Coninckprijs voor het beste debuut.

  Bekijk details
 • Hugo Claus

  Hugo Claus

  Na in 1947 zijn debuut te hebben gemaakt met de lyrische Kleine reek, evolueert Hugo Claus in zijn poëzie naar het modernisme van de jaren vijftig met als hoogtepunt De Oostakkerse gedichten uit 1955. Zijn later dichtwerk mag dan weer klassiek genoemd worden.

  Bekijk details
 • Herman de Coninck

  Herman de Coninck

  Herman de Coninck maakte de poëzie voor veel lezers toegankelijk. Vanaf zijn debuut in 1969 met De lenige liefde excelleren zijn gedichten in relativering, lichte ironie en hun grote toegankelijkheid.

  Bekijk details
 • Ellen Deckwitz

  Ellen Deckwitz

  De poëzie van Ellen Deckwitz is broeierig en griezelig en vliegt hier en daar uit de bocht, maar wel op zo’n manier dat je wenst dat dit bij meer dichters zou gebeuren.

  Bekijk details
 • Jules Deelder

  Jules Deelder

  Tijdens optredens lardeert Deelder zijn gedichten met anekdotes en moppen – of misschien is het andersom. Vaste thema’s in die gedichten zijn de Tweede Wereldoorlog, voetbalclub Sparta en Rotterdam.

  Bekijk details
 • Charles Ducal

  Charles Ducal

  Naast poëzie publiceerde Charles Ducal (pseudoniem van Frans Dumortier) ook een veelgeprezen verhalenbundel en onder meer een Gedichtendagessay. In 2014 werd hij gekozen tot de eerste Dichter des Vanderlands van België.

  Bekijk details
 • Christine D’Haen

  Christine D’Haen

  Het oeuvre van Christine D’Haenzal steeds nieuwe lezers weten aan te trekken. Deze poëzie vraagt veel van de lezer, maar geeft in ruil brede vergezichten die uitnodigen tot reflectie over leven en cultuur.

  Bekijk details
 • Andy Fierens

  Andy Fierens

  Wie nog dacht dat de poëzie steeds verheven onderwerpen bezingt op een haast sacrale, eerbiedige toon, moet die opvatting na lectuur van de gedichten van Andy Fierens grondig bijstellen.

  Bekijk details
 • Maarten van der Graaff

  Maarten van der Graaff

  ‘Een uiterst beweeglijke en vindingrijke dichter,’ zo typeerde de jury van de C. Buddingh’-prijs voor nieuwe Nederlandstalige poëzie 2014 Maarten van der Graaff op basis van zijn door haar bekroonde bundel Vluchtautogedichten.

  Bekijk details
 • Judith Herzberg

  Judith Herzberg

  Het is vreemd dat Judith Herzberg nog niet verkozen is als Dichter des Vaderlands, want ze is een van de meest toegankelijke en invoelbare dichters die er zijn. Maar hoe toegankelijk en invoelbaar ook, er is altijd een diepere betekenis.

  Bekijk details
 • Hester Knibbe

  Hester Knibbe

  Vanaf haar debuut in 1982 is Hester Knibbe een klassieke dichteres in een moderne wereld. Ze schrijft poëzie die het niet zoekt in onbegrijpelijke formuleringen, maar in de wereld aan betekenis die schuilgaat achter een heldere zin. Haar gedichten zijn helder en precies en getuigen immer van een groot vakmanschap.

  Bekijk details
 • Geert De Kockere

  Geert De Kockere

  Geert De Kockerede debuteerde in 1989 met Vingers in de jam, een poëziebundel voor kleuters. Daarna volgden snel ook prentenboeken, filosofische verhalenbundels, fotoboeken en, meer recent, boeken voor volwassen lezers.

  Bekijk details
 • Gerrit Kouwenaar

  Gerrit Kouwenaar

  Het barst van de emotie, maar je moet het er wel uithalen.’ Dat zei Gerrit Kouwenaar in een interview met Kenneth van Zijl op Cultura over het vooroordeel dat hij een kille, emotieloze dichter van kille en emotieloze verzen zou zijn.

  Bekijk details
 • Ted van Lieshout

  Ted van Lieshout

  Iedere keer weer bewijst Ted van Lieshout dat hij in geen enkel hokje past en niet vastzit aan één vorm en één doelgroep. Deze geanimeerde verteller en tegendraadse vernieuwer publiceerde al meer dan zestig kinderboeken.

  Bekijk details
 • Lieke Marsman

  Lieke Marsman

  Lieke Marsman debuteerde als dichter in het tijdschrift Tirade. Voor de bundel Wat ik mijzelf graag voorhoud werd ze driemaal bekroond. De eerste letter is haar tweede bundel.

  Bekijk details
 • Els Moors

  Els Moors

  Els Moors werd door de kritiek met lof overladen voor haar debuut Er hangt een hoge lucht boven ons (2006). In 2008 debuteerde zij als prozaschrijver met Het verlangen naar een eiland, een roman over liefde, seks en de hunkering naar de ander. Daarna verscheen nog de verhalenbundel Vliegtijd.

  Bekijk details
 • Ilja Leonard Pfeijffer

  Ilja Leonard Pfeijffer

  ‘Ik heb het nog nooit zo koud gehad/ als toen ik alles snapte,’ dichtte Ilja Leonard Pfeijffer in de niet separaat verschenen bundel Doka, die is opgenomen in De man van vele manieren, zijn verzameld dichtwerk.

  Bekijk details
 • Alfred Schaffer

  Alfred Schaffer

  Alfred Schaffer (1973) publiceerde vijf dichtbundels en won de Jo Peters Poëzieprijs, de Hugues C. Pernathprijs, de Ida Gerhardt Poëzieprijs en de Jan Campertprijs. Hij doceert aan de universiteit van Stellenbosch in Zuid-Afrika.

  Bekijk details
 • Peter Verhelst

  Peter Verhelst

  Naast dichter is Peter Verhelst ook romancier en regisseur. Voor zijn werk ontving hij prestigieuze prijzen als De Gouden Uil, de Vlaamse Cultuurprijs, de F. Bordewijkprijs, de Herman de Coninckprijs en de Jan Campertprijs.

  Bekijk details
 • Miriam Van hee

  Miriam Van hee

  Veel bundels van de in 1952 geboren dichter en slaviste Miriam Van hee werden bekroond, onder meer met de Herman de Coninck-prijs 2008, en genomineerd, onder meer voor de VSB Poëzieprijs 2014.

  Bekijk details

Log in

Inloggen

Inloggen hoeft alleen als u een reactie wilt plaatsen of aan een discussie wilt deelnemen.

 

Personaliseer

Personaliseer het Literatuurplein

Bepaal zelf welke rubrieken op de homepage worden getoond.

Kies een paginakleur

 • Verras mij
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •